- Διαφήμιση -

Ήταν 15 μήνες θαμμένη όρθια στα αζήτητα του νεκροταφείου

Η υπόθεση ήρθε στο φως κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Φως στο Τούνελ». Η 60χρονη Αλίσια Κλίμεκ βρισκόταν επί δεκαπέντε και πλέον μήνες στα αζήτητα, καθώς είχε θαφτεί -σύμφωνα με τους συγγενείς της- όρθια σε ένα πλαστικό φέρετρο στο Γ' Νεκροταφείο της Νίκαιας.

Μια τρα­γι­κή ανθρώ­πι­νη ιστο­ρία ‘ηρθε στο φως της δημο­σιό­τη­τας κατά­τη διάρ­κεια της εκπο­μπής «Φως στο Τού­νελ» της Αγγε­λι­κής Νικο­λού­λη. Η 60χρονη Αλί­σια Κλί­μεκ που ζού­σε στην Αθή­να βρι­σκό­ταν επί δεκα­πέ­ντε και πλέ­ον μήνες στα αζή­τη­τα, καθώς είχε θαφτεί ‑σύμ­φω­να με τους συγ­γε­νείς της– όρθια σε ένα πλα­στι­κό φέρε­τρο στο Γ’ Νεκρο­τα­φείο της Νίκαιας.

Η Κλί­μεκ είχε να επι­κοι­νω­νή­σει με τους συγ­γε­νείς της από τις 4 Δεκεμ­βρί­ου 2017. Η οικο­γέ­νεια της ανάρ­τη­σε μια ανα­κοί­νω­ση σε πολω­νι­κό σάιτ με αγνο­ού­με­νους, την οποία είδε μια Πολω­νή τηλε­θε­ά­τρια που ζει στη Ελλά­δα. Η ίδια μέσω Facebook ζήτη­σε την βοή­θεια του «Τού­νελ».   Η Αγγε­λι­κή Νικο­λού­λη ερεύ­νη­σε την υπό­θε­ση και ανα­κά­λυ­ψε ότι στις 10 Δεκεμ­βρί­ου του 2017, ασθε­νο­φό­ρο του ΕΚΑΒ κλή­θη­κε και παρέ­λα­βε από τη συμ­βο­λή των οδών Σωνιέ­ρου και Παλαιο­λό­γου στην Πλα­τεία Βάθη, μια γυναί­κα χωρίς στοι­χεία η οποία είχε υπο­στεί καρ­δια­κό επει­σό­διο και ήταν περί­που 60 χρόνων.

Την ίδια μέρα είχε γίνει η δήλω­ση εξα­φά­νι­σης της στην πατρί­δα της, ενώ ενη­με­ρώ­θη­κε και η Interpol.   Η γυναί­κα δια­κο­μί­σθη­κε στο Νοσο­κο­μείο «Παμ­μα­κά­ρι­στος» στα Πατή­σια όπου και απε­βί­ω­σε. Η σορός της μετα­φέρ­θη­κε στο νεκρο­το­μείο της Ιατρο­δι­κα­στι­κής Υπη­ρε­σί­ας Αθη­νών, αλλά κατα­χω­ρή­θη­κε ως αγνώ­στων στοι­χεί­ων. Λίγες μέρες πριν, της είχαν κλέ­ψει τη τσά­ντα με τα προ­σω­πι­κά της έγγραφα.

Όλο αυτό το διά­στη­μα οι προ­σπά­θειες της κόρης της που ζει στη Γερ­μα­νία έπε­φταν στο κενό, καθώς δεν μπο­ρού­σε να μάθει το παρα­μι­κρό από τις Ελλη­νι­κές αρχές για την τύχη της.   Το «Τού­νελ» αξιο­ποιώ­ντας στοι­χεία που είχε συγκε­ντρώ­σει από την έρευ­να, έφε­ρε σε επα­φή την οικο­γέ­νεια της άτυ­χης γυναί­κας με την Ιατρο­δι­κα­στι­κή Υπη­ρε­σία Αθη­νών, προ­κει­μέ­νου οι συγ­γε­νείς να δώσουν γενε­τι­κό υλι­κό και να γίνει ταυ­το­ποί­η­ση DNA.

Τελι­κά σχε­δόν ενά­μι­ση χρό­νο μετά, η οικο­γέ­νεια ενη­με­ρώ­θη­κε από το Αστυ­νο­μι­κό Τμή­μα Ομό­νοιας πως το δείγ­μα που έδω­σαν οι συγ­γε­νείς ταυ­το­ποι­ή­θη­κε.   Οι συγ­γε­νείς πήγαν στο νεκρο­τα­φείο της Νίκαιας και αντί για τάφο καταγ­γέλ­λουν πως αντί­κρι­σαν μια χωμα­τε­ρή. Σε μια γωνιά  είχε τοπο­θε­τη­θεί σε ένα λάκ­κο όρθιο και θαμ­μέ­νο μέχρι τη μέση, το πλα­στι­κό φέρε­τρο με τη σορό της.

Η οικο­γέ­νεια καταγ­γέλ­λει την αδια­φο­ρία και απαν­θρω­πιά που βίω­σε σε όλο της το μεγα­λείο για έναν συνάν­θρω­πό μας που απλά έτυ­χε να του κλέ­ψουν την ταυ­τό­τη­τα και να πάθει έμφραγ­μα στη μέση του δρό­μου. Η τηλε­θε­ά­τρια Εντί­τα Κόζακ, διερ­μη­νέ­ας της οικο­γέ­νειας, σε τηλε­φω­νι­κή της επι­κοι­νω­νία με το «Τού­νελ», ανέ­φε­ρε:   «Ήταν σαν κάποιος κυριο­λε­κτι­κά να πέτα­ξε το φέρετρο.

Εγώ που συνό­δευ­σα τους συγ­γε­νείς στο νεκρο­τα­φείο και είμαι ξένη, έκλα­ψα, ντρά­πη­κα. Φαντα­στεί­τε τι σοκ υπέ­στη η κόρη της… Σας ευχα­ρι­στού­με πάρα πολύ που ήσα­σταν δίπλα μας σε όλη αυτή τη δια­δι­κα­σία. Μια οικο­γέ­νεια πήρε την απά­ντη­ση για τον άνθρω­πο της. Δυστυ­χώς με έναν απί­στευ­τα σκλη­ρό τρόπο..»

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων