- Διαφήμιση -

Κλειστό το κέντρο της Αθήνας την Κυριακή για τον Ημιμαραθώνιο

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της τροχαίας θα ισχύσουν από τις 9 π.μ. έως τις 12 μ.μ. λόγω της διεξαγωγής του αγώνα δρόμου

Κλει­στό θα είναι σχε­δόν όλο το κέντρο της Αθή­νας την Κυρια­κή καθώς τίθε­νται σε εφαρ­μο­γή κυκλο­φο­ρια­κές ρυθ­μί­σεις από τις 9  π.μ. έως τις 12 μ.μ. λόγω της διε­ξα­γω­γής του 8ου Ημι­μα­ρα­θω­νί­ου Δρόμου.

Ανα­λυ­τι­κά οι κυκλο­φο­ρια­κές ρυθμίσεις:

1. Α. Προ­σω­ρι­νή και στα­δια­κή δια­κο­πή της κυκλο­φο­ρί­ας των οχη­μά­των (συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των ποδη­λά­των) την Κυρια­κή 17/03/2019 και κατά τις ώρες 7.00 έως 13.00, στις κατω­τέ­ρω λεω­φό­ρους, οδούς και πλα­τεί­ες περιο­χής Δήμου Αθη­ναί­ων ως εξής:

Λ. Βασ. Αμα­λί­ας, στο τμή­μα της μετα­ξύ της Λ. Βασ. Όλγας και της οδού Ελ. Βενι­ζέ­λου (Πανε­πι­στη­μί­ου), και στα δύο ρεύ­μα­τα κυκλο­φο­ρί­ας, καθώς και στις καθέ­τους αυτής έως την πρώ­τη παράλ­λη­λο. Στο συγκε­κρι­μέ­νο τμή­μα η δια­κο­πή της κυκλο­φο­ρί­ας των οχη­μά­των θα ισχύ­σει κατά τις ώρες 05:00 έως 14:00.

Λ. Βασ. Αμα­λί­ας, στο τμή­μα της μετα­ξύ των λεω­φό­ρων Βασ. Όλγας και Συγ­γρού και στα δύο ρεύ­μα­τα κυκλο­φο­ρί­ας, καθώς και στις καθέ­τους αυτής έως την πρώ­τη παράλληλο.

Πανε­πι­στη­μί­ου (Ελ. Βενι­ζέ­λου), Στα­δί­ου, Ακα­δη­μί­ας, Φιλελ­λή­νων, και Σόλω­νος σε όλο το μήκος τους, καθώς και στις καθέ­τους αυτών έως την πρώ­τη παράλληλο.

Πλα­τεία Ομονοίας.

Πλα­τεία Συντάγματος.

Πατη­σί­ων – 28ης Οκτω­βρί­ου, στο τμή­μα της μετα­ξύ της Λ. Αλε­ξάν­δρας και της πλ. Ομο­νοί­ας, και στα δύο ρεύ­μα­τα κυκλο­φο­ρί­ας, καθώς και στις καθέ­τους αυτής έως την πρώ­τη παράλληλο.

Πατη­σί­ων – 28ης Οκτω­βρί­ου, στο τμή­μα της μετα­ξύ της Λ. Αλε­ξάν­δρας και της οδού Αγ. Μελε­τί­ου και στα δύο ρεύ­μα­τα κυκλο­φο­ρί­ας, καθώς και στις καθέ­τους αυτής έως την πρώ­τη παράλ­λη­λο. Στο συγκε­κρι­μέ­νο τμή­μα η δια­κο­πή της κυκλο­φο­ρί­ας των οχη­μά­των θα ισχύ­σει κατά τις ώρες 7:00 έως 11:00.

Λ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύ­μα­τα κυκλοφορίας.

Λ. Συγ­γρού, στο τμή­μα της μετα­ξύ της οδού Αμ. Φραν­τζή και της Λ. Βασ. Αμα­λί­ας και στα δύο ρεύ­μα­τα κυκλο­φο­ρί­ας, καθώς και στις καθέ­τους αυτής έως την πρώ­τη παράλληλο.

Καλ­λι­ρό­ης, στο τμή­μα της μετα­ξύ των οδών Αμ. Φραν­τζή και Αθ. Διά­κου και στα δύο ρεύ­μα­τα κυκλοφορίας.

Αθ. Διά­κου, Ηρ. Αττι­κού, Αρα­βα­ντι­νού και Ησιό­δου σε όλο το μήκος τους και στις καθέ­τους αυτών έως την πρώ­τη παράλληλο.

Π. Τσαλ­δά­ρη (Πει­ραιώς), στο τμή­μα της μετα­ξύ της οδού Κολω­νού και της πλ. Ομο­νοί­ας και στα δύο ρεύ­μα­τα κυκλο­φο­ρί­ας, καθώς και στις καθέ­τους αυτής έως την πρώ­τη παράλληλο.

Αθη­νάς, στο τμή­μα της μετα­ξύ της οδού Σοφο­κλέ­ους και της πλ. Ομο­νοί­ας και στα δύο ρεύ­μα­τα κυκλο­φο­ρί­ας, καθώς και στις καθέ­τους αυτής έως την πρώ­τη παράλληλο.

Ανώ­νυ­μη οδός (δίπλα στο πάρ­κο Ελευ­θε­ρί­ας), σε όλο το μήκος της.

Κόκ­κα­λη, σε όλο το μήκος της.

Μονής Πετρά­κη, στο τμή­μα της μετα­ξύ της οδού Υψη­λά­ντου και της Λ. Βασ. Σοφίας.

Χαζη­κώ­στα, σε όλο το μήκος της.

Ζαχά­ρωφ, σε όλο το μήκος της.

Τσό­χα, στο τμή­μα της μετα­ξύ της οδού Π. Κυρια­κού και της Λ. Βασ. Σοφίας.

Λ. Βου­λιαγ­μέ­νης, στο τμή­μα της μετα­ξύ των οδών Τιμο­λέ­ο­ντος και Αρδητ­τού, στο ρεύ­μα κυκλο­φο­ρί­ας προς Αθ. Διάκου.

Αρδητ­τού, στο τμή­μα της μετα­ξύ των λεω­φό­ρων Βου­λιαγ­μέ­νης και Βασ. Όλγας και στα δύο ρεύ­μα­τα κυκλο­φο­ρί­ας, καθώς και στις καθέ­τους αυτής έως την πρώ­τη παράλληλο.

Λ. Βασ. Κων/νου, στο τμή­μα της μετα­ξύ της Λ. Βασ. Όλγας και της οδού Βασ. Αλε­ξάν­δρου και στα δύο ρεύ­μα­τα κυκλο­φο­ρί­ας, καθώς και στις καθέ­τους αυτής έως την πρώ­τη παράλληλο.

Λ. Βασ. Σοφί­ας, στο τμή­μα της μετα­ξύ της οδού Φει­διπ­πί­δου και της Λ. Βασ. Κων/νου και στα δύο ρεύ­μα­τα κυκλο­φο­ρί­ας, καθώς και στις καθέ­τους αυτής έως την πρώ­τη παράλ­λη­λο, εξαι­ρου­μέ­νης της οδού Παπαδιαμαντοπούλου.

Λ. Κηφι­σί­ας, στο τμή­μα της μετα­ξύ των οδών Πανόρ­μου και Φει­διπ­πί­δου, στο ρεύ­μα κυκλο­φο­ρί­ας προς τη Λ. Βασ. Σοφί­ας, καθώς και στις καθέ­τους αυτής έως την πρώ­τη παράλληλο.

Λ. Αλε­ξάν­δρας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύ­μα­τα κυκλο­φο­ρί­ας, καθώς και στις καθέ­τους αυτής έως την πρώ­τη παράλ­λη­λο, πλην των οδών Ιππο­κρά­τους και Χαρι­λά­ου Τρικούπη.

Λ. Μεσο­γεί­ων, στο τμή­μα της μετα­ξύ των οδών Ζαγο­ράς και Φει­διπ­πί­δου, στο ρεύ­μα κυκλο­φο­ρί­ας προς Λ. Αλε­ξάν­δρας, καθώς και στις καθέ­τους αυτής έως την πρώ­τη παράλληλο.

Φει­διπ­πί­δου, στο τμή­μα της μετα­ξύ των Λεω­φό­ρων Μεσο­γεί­ων και Βασ. Σοφί­ας, στο ρεύ­μα κυκλο­φο­ρί­ας προς Λ. Αλε­ξάν­δρας, καθώς και στις καθέ­τους αυτής έως την πρώ­τη παράλληλο.

Β. Απα­γό­ρευ­ση της κάθε­της διέ­λευ­σης των οχημάτων

Απα­γό­ρευ­ση της κάθε­της διέ­λευ­σης των οχη­μά­των από την Ημι­μα­ρα­θώ­νια δια­δρο­μή, κατά τις ώρες που τα τμή­μα­τα αυτής θα είναι απο­κλει­σμέ­να από την κυκλο­φο­ρία αυτών, εκτός των παρα­κά­τω ελεγ­χό­με­νων κόμ­βων κάθε­της διέλευσης:

Λ. Αλε­ξάν­δρας – Ιπποκράτους.

Λ. Αλε­ξάν­δρας – Χαρ. Τρικούπη.

Πατη­σί­ων – 28ης Οκτω­βρί­ου – Κοδριγκτώνος.

Πατη­σί­ων – 28ης Οκτω­βρί­ου – Στουρνάρα.

Λ. Βασ. Σοφί­ας – Ηρώ­δου Αττι­κού (μόνο για τα οχή­μα­τα της Πυρο­σβε­στι­κής Υπηρεσίας).

Λ. Βασ. Σοφί­ας – Παπαδιαμαντοπούλου.

Λ. Βασ. Σοφί­ας – Κόκκαλη.

Λ. Βασ. Σοφί­ας – Ρηγίλ­λης (μόνο για οχή­μα­τα της Πυρο­σβε­στι­κής Υπη­ρε­σί­ας και του Ε.Κ.Α.Β.).

Λ. Βασ. Κων/νου – Ριζάρη.

Λ. Βασ. Κων/νου – Βασ. Γεωργίου.

Λ. Βασ. Κων/νου – Λ. Βασ. Σοφίας.

2. Α. Η δια­κο­πής της κυκλο­φο­ρί­ας στις παρα­πά­νω λεω­φό­ρους, οδούς και πλα­τεί­ες θα πραγ­μα­το­ποιεί­ται στα­δια­κά και ανά­λο­γα με τις παρου­σια­ζό­με­νες κυκλο­φο­ρια­κές συνθήκες.

Β. Τα χρο­νι­κά δια­στή­μα­τα των ανω­τέ­ρω κυκλο­φο­ρια­κών ρυθ­μί­σε­ων, δύνα­ται να παρα­τα­θούν ή να μειω­θούν και πέραν των καθο­ρι­σμέ­νων ωρών, καθώς και να μην εφαρ­μο­σθούν, εφό­σον οι κυκλο­φο­ρια­κές συν­θή­κες επι­βάλ­λουν αυτό, κατά την κρί­ση του επι­κε­φα­λής των μέτρων τροχαίας.

 

Πηγή www.in.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων