- Διαφήμιση -

(Τείχος) κάτω από την Ακρόπολη- Χτίζουν 10ώροφα κτίρια εξαφανίζοντας τη θέα

Διαμαρτυρόμενοι, οι κάτοικοι έχουν συγκεντρώσει πάνω από 4.000 υπογραφές, έτσι ώστε να εμποδίσουν την ανέγερση των πολυώροφων πολυκατοικιών, στη σκιά του μνημείου.

Ένα «τεί­χος» που απει­λεί να εξα­φα­νί­σει τον Ιερό Βρά­χο της Ακρό­πο­λης έχει ήδη ξεκι­νή­σει να δημιουρ­γεί­ται, όπως απο­κα­λύ­πτει η Καθη­με­ρι­νή της Τετάρ­της σε δημο­σί­ευ­μά της.

Δια­μαρ­τυ­ρό­με­νοι, οι κάτοι­κοι έχουν συγκε­ντρώ­σει πάνω από 4.000 υπο­γρα­φές, έτσι ώστε να εμπο­δί­σουν την ανέ­γερ­ση των πολυώ­ρο­φων πολυ­κα­τοι­κιών, στη σκιά του μνημείου.

Όπως ανα­φέ­ρει το ρεπορ­τάζ της Καθη­με­ρι­νής, κάποιοι ετοι­μά­ζο­νται να προ­σφύ­γουν και στο ΣτΕ κατά των οικο­δο­μι­κών αδειών, ενώ η Ελλη­νι­κή Εται­ρεία Περι­βάλ­λο­ντος επι­χει­ρεί να προ­σελ­κύ­σει το διε­θνές ενδιαφέρον.

Κάτοι­κοι και φορείς της περιο­χής έχουν ξεκι­νή­σει εδώ και και­ρό µία προ­σπά­θεια, προ­κει­μέ­νου να κινη­το­ποι­ή­σουν τους αρμό­διους φορείς, µε αφο­ρµή την ολο­κλή­ρω­ση εργα­σιών σε νεό­δµη­το ξενο­δο­χείο που βρί­σκε­ται στην αρχή της οδού Φαλή­ρου, απέ­να­ντι από το Μου­σείο της Ακρόπολης.

Το ξενο­δο­χείο έχει δέκα ορό­φους, δηλα­δή τέσ­σε­ρις παρα­πά­νω από τις διπλα­νές πολυ­κα­τοι­κί­ες, με άδεια που έλα­βε το 2017. Για να προ­χω­ρή­σει η ανέ­γερ­ση του συγκε­κρι­µέ­νου ξενο­δο­χεί­ου είχε δοθεί έγκρι­ση και από το Κεντρι­κό Αρχαιο­λο­γι­κό Συµβού­λιο (ΚΑΣ), ενώ το οικό­πε­δο µέσα στο οποίο χτί­στη­κε ήταν για πάνω από δέκα χρό­νια κλει­σµέ­νο µε λαµα­ρί­νες, λόγω εργα­σιών που γίνο­νταν για σωστι­κές αρχαιο­λο­γι­κές ανασκαφές.

Όπως προ­έ­κυ­ψε από την έρευ­να των κατοί­κων, το μεγά­λο ύψος του κτι­ρί­ου «εξα­σφα­λί­στη­κε» χάρη στον μεγά­λο συντε­λε­στή δόμη­σης της περιο­χής, της ύπαρ­ξης μεγά­λου οικο­πέ­δου και των δια­τά­ξε­ων του Νέου Οικο­δο­μι­κού Κανο­νι­σμού, που «πρι­μο­δο­τεί», με συντε­λε­στή τα πρά­σι­να δωμά­τια, όπως ανα­φέ­ρει η Καθημερινή.

Με τον Νέο Οικο­δο­μι­κό Κανο­νι­σμό επι­τρέ­πε­ται να ανα­γερ­θούν στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή ακό­μη και κτί­ρια με ύψος που φτά­νει ως και τα 33 μέτρα, σε ύψος που επι­τρέ­πει κτί­ρια δέκα ορό­φων, ενώ έως τώρα τα περισ­σό­τε­ρα κτί­ρια στην περιο­χή διέ­θε­ταν μέχρι έξι ορό­φους. Όπως καταγ­γέλ­λουν οι κάτοι­κοι, υπάρ­χει κίν­δυ­νος να «χαθεί» από τα μάτια των Αθη­ναί­ων και όσων μένουν στην περιο­χή, η Ακρόπολη.

Πηγή http://www.skai.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων