- Διαφήμιση -

1400 τα επικίνδυνα κτίρια της Αθήνας και είναι « αχαρτογράφητα»

Συνάντηση με έναν από τους πλέον ειδικούς είχε αμέσως μετά την κατάρρευση και δεύτερου κτιρίου μέσα σε δύο ημέρες στο κέντρο της Αθήνας, ο Κώστας Μπακογιάννης και συζήτησε μαζί του το πρόβλημα των εγκαταλελειμμένων κτισμάτων της πόλης

Ο καθη­γη­τής αντι­σει­σμι­κών κατα­σκευών Πανα­γιώ­της Καρύ­δης εξέ­φρα­σε την εκτί­μη­ση ότι είναι περισ­σό­τε­ρα από 1400 αυτά τα επι­κίν­δυ­να κτί­ρια στην Αθή­να και εξή­γη­σε ότι δεν έχει γίνει ποτέ ούτε επι­θε­ώ­ρη­ση, ούτε κατα­γρα­φή τους.

«Σήμε­ρα δεν έχουν καν κατα­με­τρη­θεί. Συν­θέ­τουν τον κτι­ρια­κό μας πλού­το αρκεί να χρη­σι­μο­ποι­ή­σου­με διά­φο­ρα εργα­λεία», τόνι­σε ο Κώστας Μπα­κο­γιάν­νης. Ο υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος Αθη­ναί­ων μίλη­σε συγκε­κρι­μέ­να για φορο­λο­γι­κά κίνη­τρα, για κίνη­τρα μέσω των δημο­τι­κών τελών και για μετα­φο­ρά του συντε­λε­στή δόμησης.

Ο κ. Καρύ­δης εξή­γη­σε ανα­λυ­τι­κά τις αιτί­ες που προ­κα­λούν την κατάρ­ρευ­ση αυτών των κτι­σμά­των και κατέ­θε­σε τη δική του πρό­τα­ση προ­κει­μέ­νου αυτά τα επι­κίν­δυ­να κτί­ρια να αναγεννηθούν!

 

Πηγή newsta.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων