- Διαφήμιση -

Δεμένα παραμένουν τα πλοία σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο

Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια για τον Αργοσαρωνικό.

Σε ισχύ παρα­μέ­νει το απα­γο­ρευ­τι­κό από­πλου από τα λιμά­νια του Πει­ραιά, της Ραφή­νας και του Λαυ­ρί­ου λόγω των ισχυ­ρών βορειο­α­να­το­λι­κών ανέ­μων που πνέ­ουν σε πολ­λές θαλάσ­σιες περιο­χές και φθά­νουν πρό­σκαι­ρα τα 8 και στο νότιο Αιγαίο τα 10 μποφόρ.

Κανο­νι­κά εκτε­λού­νται τα δρο­μο­λό­για για τον Αργο­σα­ρω­νι­κό. Κλει­στές είναι οι γραμ­μές Αγ.Μαρίνα-Νέα Στύ­ρα, Καβά­λα-Πρί­νος, Αλε­ξαν­δρού­πο­λη-Σαμο­θρά­κη και Ρίο-Αντίρ­ριο. Σύμ­φω­να με ΕΜΥ εξα­σθέ­νη­ση των φαι­νο­μέ­νων ανα­μέ­νε­ται αργό­τε­ρα από τα δυτι­κά και βόρεια.

Οι επι­βά­τες που πρό­κει­ται σήμε­ρα να ταξι­δέ­ψουν καλό είναι πριν από την ανα­χώ­ρη­σή τους να επι­κοι­νω­νούν με τα κατά τόπους λιμε­ναρ­χεία και του­ρι­στι­κά πρα­κτο­ρεία για τυχόν αλλα­γές η τρο­πο­ποι­ή­σεις των δρο­μο­λο­γί­ων που μπο­ρεί να προ­κύ­ψουν από δυσμε­νείς και­ρι­κές συνθήκες.

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων