- Διαφήμιση -

Στα 25 ευρώ τα PCR και στα 4 ευρώ τα Rapid στον Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου

Ο Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου ανακοίνωσε ότι πέτυχε μείωση της τιμής του PCR

Όλο και πλη­θαί­νουν οι δήμοι που κατα­φέρ­νουν να εξα­σφα­λί­σουν αρκε­τά χαμη­λό­τε­ρες τιμές για PCR και rapid test για τους δημό­τες τους. Κατό­πιν δια­πραγ­μά­τευ­σης της διοί­κη­σης του Δήμου Μοσχά­του-Ταύ­ρου με δια­γνω­στι­κό εργα­στή­ριο, οι τιμές για τα τεστ ανί­χνευ­σης κορο­νoϊ­ού δια­μορ­φώ­νο­νται στα 25 ευρώ για τα PCR και 4 ευρώ για τα Rapid.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων