- Διαφήμιση -

Νέα παραχώρηση της Αττικής Οδού από την διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ

Αναμένεται προκήρυξη διαγωνισμού

Μέσα στον μήνα ή το αργό­τε­ρο στις αρχές του επό­με­νου, ανα­μέ­νε­ται να προ­κη­ρυ­χθεί ο δια­γω­νι­σμός για τη νέα παρα­χώ­ρη­ση της Αττι­κής Οδού που θα αντι­κα­τα­στή­σει την υφι­στά­με­νη παρα­χώ­ρη­ση, η οποία λήγει το 2024.

Η διοί­κη­ση του ταμεί­ου είχε προ­α­ναγ­γεί­λει, ότι  στις αρχές του 2022 θα λαμ­βά­νο­νταν οι πολι­τι­κές απο­φά­σεις όσον αφο­ρά την περί­με­τρο του δια­γω­νι­σμού, του­τέ­στιν αν σ’ αυτόν θα περι­λαμ­βά­νο­νταν και κατα­σκευα­στι­κό έργο, που αφο­ρά στις τρεις πολυ­συ­ζη­τη­μέ­νες επε­κτά­σεις του αυτοκινητοδρόμου.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων