- Διαφήμιση -

Λουκέτo σε ιστορική αλυσίδα ζαχαροπλαστείων με «ανατολίτικα» γλυκά

Συγκεκριμένα, χθες έκλεισαν 5 από τα 6 franchise καταστήματα σε Χολαργό, Πεύκη, Δροσιά, Παλαιό Φάληρο και Πειραιά

Σύμ­φω­να με τις ίδιες πλη­ρο­φο­ρί­ες στο επό­με­νο διά­στη­μα ανα­μέ­νε­ται το κλεί­σι­μο του τελευ­ταί­ου franchise στη Γλυ­φά­δα, καθώς και του μονα­δι­κού ιδιό­κτη­του στο κέντρο της Αθή­νας, τα οποία πάντως μέχρι χθες ήταν τα μονα­δι­κά, που παρέ­με­ναν ανοιχτά.

Η ενη­μέ­ρω­ση του κοι­νού έγι­νε με θυρο­κόλ­λη­ση ανα­κοί­νω­σης στις εισό­δους των κατα­στη­μά­των. Όπως ανα­φέ­ρει στην ανα­κοί­νω­ση της η εται­ρεί­ας «Αγα­πη­τοί μας πελά­τες, θέλου­με να σας ενη­με­ρώ­σου­με ότι δυστυ­χώς η αλυ­σί­δα κατα­στη­μά­των Karavan θα πάψει να λει­τουρ­γεί πλέ­ον. Σας ευχα­ρι­στού­με θερ­μά που μας υπο­στη­ρί­ξα­τε τόσα χρό­νια με την αγά­πη σας. Με εκτί­μη­ση, Karavan».

Σύμ­φω­να με τον Γιώρ­γο Δογά­νο­γλου, γενι­κό διευ­θυ­ντή της εται­ρεί­ας, που μίλη­σε στο FnB Daily, η από­φα­ση ελή­φθη εξαι­τί­ας της ποιό­τη­τας των γλυ­κών, που δεν κατά­φε­ρε να συμ­βα­δί­ζει με τις οικο­νο­μι­κές δυνα­τό­τη­τες της ομόρ­ρυθ­μης εται­ρεί­ας, ώστε να παρα­μεί­νει στα ίδια επίπεδα.

Παράλ­λη­λα έχει «κατέ­βει» και η ιστο­σε­λί­δα της αλυ­σί­δας με την υπό­σχε­ση ότι θα επι­στρέ­ψει σύντομα.

Τα Karavan ξεκί­νη­σαν την λει­τουρ­γία τους το 1982 και ήταν η μόνη αλυ­σί­δα ανα­το­λί­τι­κων γλυ­κών που επι­βί­ω­σε για πάνω από 30 χρό­νια στην Αθή­να. Είχε ανα­πτύ­ξει πάνω από 100 δια­φο­ρε­τι­κές συντα­γές στον μπα­κλα­βά και τα άλλα σιρο­πια­στά γλυ­κά με τελευ­ταία εξέ­λι­ξη τα γλυ­κά αυτής της κατη­γο­ρί­ας με στέβια.

 

Πηγή http://www.globalview.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων