- Διαφήμιση -

Ντου του Ρουβίκωνα σε δικηγορικό γραφείο -«Είναι εισπρακτική, διαχειρίζεται κόκκινα δάνεια για funds»

Επίθεση σε δικηγορικό γραφείο στο Πεδίο του Αρεως πραγματοποίησε ο «Ρουβίκωνας».

Οπως υπο­στη­ρί­ζει πρό­κει­ται για «εισπρα­κτι­κή που λει­τουρ­γεί με μαν­δύα το συγκε­κρι­μέ­νο δικη­γο­ρι­κό γρα­φείο, δια­χει­ρί­ζε­ται κόκ­κι­να δάνεια για funds, αλλά και λογα­ρια­σμούς εται­ρειών κινη­τής τηλεφωνίας».

Σε ανάρ­τη­σή της σε γνω­στή ιστο­σε­λί­δα του αντιε­ξου­σια­στι­κού χώρου, η αναρ­χι­κή συλ­λο­γι­κό­τη­τα υπεν­θυ­μί­ζει ότι την προη­γού­με­νη εβδο­μά­δα έκα­νε παρέμ­βα­ση στην εισπρα­κτι­κή Eos Matrix, «για τις τακτι­κές που χρη­σι­μο­ποιούν για να τρο­μο­κρα­τή­σουν ανθρώ­πους που αντι­με­τω­πί­ζουν σοβα­ρά οικο­νο­μι­κά προ­βλή­μα­τα καθώς και δυσκο­λί­ες δια­βί­ω­σης λόγω χρεών».

«Με τη σημε­ρι­νή επί­σκε­ψη στο δικη­γο­ρι­κό γρα­φείο ΚΑΡΟΛΟΣ ΧΑΝΙΚΙΑΝ απο­δει­κνύ­ου­με για άλλη μια φορά πως δε μένου­με σε ευχο­λό­για. Δε θα στα­μα­τή­σου­με να παρεμ­βαί­νου­με μέχρι να σπά­σει το από­στη­μα των νομι­μο­ποι­η­μέ­νων εκβια­σμών, μέχρι να κατα­λά­βουν οι μπρά­βοι των τρα­πε­ζών, των ιδιω­τών επι­χει­ρη­μα­τιών και του κρά­τους οτι η ζωή μας δεν υπο­θη­κευ­ε­ται , οτι θα μας βρί­σκουν μπρο­στά τους μέχρι να κλεί­σει και το τελευ­ταίο γρα­φείο ή εται­ρία που ανα­λαμ­βά­νει να τρα­μπου­κί­ζει τη βάση της κοι­νω­νι­κής πυρα­μί­δας» υπο­στη­ρί­ζει ο «Ρου­βί­κω­νας» και προ­σθέ­τει: «Η συγκε­κρι­μέ­νη εισπρα­κτι­κή που λει­τουρ­γεί με μαν­δύα το συγκε­κρι­μέ­νο δικη­γο­ρι­κό γρα­φείο, δια­χει­ρί­ζε­ται κόκ­κι­να δάνεια για funds, αλλά και λογα­ρια­σμούς εται­ρειών κινη­τής τηλε­φω­νί­ας. Πριν κάποιο και­ρό έγι­νε γνω­στή η ανά­μι­ξή του σε υπό­θε­ση ξένου fund το οποίο είχε αγο­ρά­σει δάνεια στην Ελλά­δα, χωρίς όμως να έχει υπο­κα­τά­στη­μα στη χώρα όπως θα έπρε­πε σύμ­φω­να με την Τρά­πε­ζα της Ελλά­δος. Αυτό βέβαια δεν εμπό­δι­σε το δικη­γο­ρι­κό γρα­φείο του Χανι­κιάν να συνερ­γα­στεί μαζί του και να «τρέ­χει» τις υπο­θέ­σεις του. Όλα αυτά τη στιγ­μή που εδώ και χρό­νια μεγα­λο­ε­πι­χει­ρη­μα­τί­ες λαμό­για και κομ­μα­τι­κές παρα­τά­ξεις δε δέχο­νται καμία ενό­χλη­ση για τα υπέ­ρο­γκα δάνεια που οφεί­λουν, αφού στο υπάρ­χον σύστη­μα η δια­πλο­κή επι­βά­λει να μην επεμ­βαί­νει κανείς στις υπο­θέ­σεις αυτών που έχουν λεφτά και εξου­σία, αυτών που το εξυπηρετούν».

 

Πηγή www.iefimerida.gr

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων