- Διαφήμιση -

Οι κακοποιοί προειδοποίησαν πριν ανατινάξουν το ΑΤΜ

Οι δράστες διέφυγαν με μηχανή

Για ακό­μη μία φορά άγνω­στοι δρά­στες «χτύ­πη­σαν» μηχά­νη­μα ΑΤΜ, τα ξημε­ρώ­μα­τα, στην Παια­νία. Ειδι­κό­τε­ρα, λίγο πριν από τις 4, προ­κά­λε­σαν έκρη­ξη, πιθα­νό­τα­τα με διο­χέ­τευ­ση αερί­ου σε μηχά­νη­μα που βρί­σκε­ται στην πλα­τεία Βασ. Κων­στα­ντί­νου, σύμ­φω­να με αστυ­νο­μι­κές πηγές. Οι δρά­στες δεν μπό­ρε­σαν να αφαι­ρέ­σουν τις κασε­τί­νες με τα χρή­μα­τα, ενώ αμέ­σως μετά διέ­φυ­γαν με μηχανή.

Προη­γου­μέ­νως είχαν φρο­ντί­σει να προει­δο­ποι­ή­σουν δύο άτο­μα που βρί­σκο­νταν σε κοντι­νή καφε­τέ­ρια, οι οποί­οι ήταν πιθα­νό­τα­τα υπάλ­λη­λοι που έκλει­ναν το μαγα­ζί, να προ­στα­τευ­τούν διό­τι θα ακο­λου­θή­σει έκρηξη.

Η αστυ­νο­μία διε­νερ­γεί έρευ­νες για τον εντο­πι­σμό και τη σύλ­λη­ψη των κακοποιών.

 

Πηγή www.news.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων