- Διαφήμιση -

Πάρκο Ελληνικού: Πράσινα πάρκα για 1000 χρόνια!

Όπως έχει ανα­κοι­νώ­σει η Lamda Development, το The Ellinikon Park θα είναι το πρώ­το «έξυ­πνο» πάρ­κο στην Ελλά­δα, που θα ενσω­μα­τώ­νει έξυ­πνες λύσεις για την ασφά­λεια των επι­σκε­πτών και τη δια­φύ­λα­ξη του φυσι­κού περι­βάλ­λο­ντος. To The Ellinikon Park σχε­διά­στη­κε με βάση τις αρχές της βιω­σι­μό­τη­τας και τη βιο­ποι­κι­λό­τη­τα της Αττι­κής, με περισ­σό­τε­ρα από 1.000.000 νέα δέντρα και φυτά να εμπλου­τί­ζουν την υπάρ­χου­σα βλά­στη­ση, ενώ μέσω των και­νο­τό­μων, σύγ­χρο­νων υπο­δο­μών του, θα καλύ­πτο­νται οι ανά­γκες άρδευ­σης και ηλε­κτρο­δό­τη­σής του στο σύνο­λό τους, αντι­σταθ­μί­ζο­ντας πλή­ρως το ανθρα­κι­κό του απο­τύ­πω­μα στον κύκλο ζωής του…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων