- Διαφήμιση -

ΑΣΕΠ: Εννέα θέσεις εργασίας στο δήμο Αργυρούπολης

Ο ΑΣΕΠ προκήρυξε εννέα θέσεις εργασίας στο Δήμο Αργυρούπολης για τις ανάγκες της υπηρεσίας Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ο ΑΣΕΠ προκήρυξε εννέα θέσεις εργασίας στο Δήμο Αργυρούπολης για τις ανάγκες της υπηρεσίας Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Η πρό­σλη­ψη προ­σω­πι­κού θα γίνει με σύμ­βα­ση εργα­σί­ας ιδιω­τι­κού δικαί­ου ορι­σμέ­νου χρό­νου τετρά­μη­νης απασχόλησης.

Τα απαι­τού­με­να προ­σό­ντα για την πρόσληψη
Ειδι­κό­τε­ρα, ζητού­νται εννέα άτο­μα με αντί­στοι­χα απαι­τού­με­να προσόντα:

-YE Πυρο­φυ­λά­κων 6

-103 ΔΕ Οδη­γών Αυτο­κι­νή­των Γ΄ κατηγορίας

-102 ΔΕ Οδη­γών Β΄ κατη­γο­ρί­ας 1

Η προ­θε­σμία υπο­βο­λής των αιτή­σε­ων ορί­ζε­ται σε επτά ημέ­ρες και αρχί­ζει από την επό­με­νη εργά­σι­μη ημέ­ρα της ανάρ­τη­σης της ανα­κοί­νω­σης, δηλα­δή από 18/05/2019 έως και 24/05/2019.

 

Πηγή www.iefimerida.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων