- Διαφήμιση -

Συναγερμός στην Πυροσβεστική: Σοβαρό τροχαίο με βυτιοφόρο στη λεωφόρο Κορωπίου – Μαρκοπούλου

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα, Παρασκευή, το πρωί στο 28ο χλμ. Κορωπίου – Μαρκοπούλου, με ένα βυτιοφόρο, που μετέφερε πετρέλαιο, να συγκρούεται με ένα φορτηγό.

Σοβα­ρό τρο­χαίοσημειώ­θη­κε σήμε­ρα, Παρα­σκευή, το πρωί στο 28ο χλμ. Κορω­πί­ου – Μαρ­κο­πού­λου, με ένα βυτιο­φό­ρο, που μετέ­φε­ρε πετρέ­λαιο, να συγκρού­ε­ται με ένα φορτηγό.

Οι πλη­ρο­φο­ρί­ες ανα­φέ­ρουν πως από το τρο­χαίο εγκλω­βί­στη­καν συνο­λι­κά τρία άτο­μα, ενώ υπάρ­χει και διαρ­ροή καυ­σί­μων από το βυτιοφόρο. 

Ισχυ­ρή δύνα­μη της Πυρο­σβε­στι­κής Υπη­ρε­σί­ας επι­χει­ρεί στην περιο­χή για να ελέγ­ξει τη διαρ­ροή και να επι­λη­φθεί της κατάστασης.

Σύμ­φω­να με την ενη­μέ­ρω­ση της Υπη­ρε­σί­ας, έχει ήδη απε­γκλω­βι­στεί ένα άτο­μο — δεν έχει γίνει γνω­στή η κατά­στα­ση της υγεί­ας του — και επι­χει­ρεί­ται απε­γκλω­βι­σμός των άλλων δύο.

Πλη­ρο­φο­ρί­ες, που δεν έχουν επι­βε­βαιω­θεί από καμία επί­ση­μη πηγή, ανα­φέ­ρουν πως το άτο­μο απε­γκλω­βί­στη­κε χωρίς τις αισθή­σεις του.

«Διαρ­ροή καυ­σί­μου από βυτιο­φό­ρο στο 27ο χλμ Κορω­πί­ου — Μαρ­κο­πού­λου λόγω τρο­χαί­ου. Επι­χει­ρεί­ται απε­γκλω­βι­σμός ατό­μων από τα εμπλε­κό­με­να οχή­μα­τα», ανα­φέ­ρε­ται στην ενη­μέ­ρω­ση της Πυρο­σβε­στι­κής στο Twitter.

Η περιο­χή είναι απο­κλει­σμέ­νη σε ακτί­να 500 μέτρων και επι­χει­ρούν 20 πυρο­σβέ­στες με 5 οχήματα.

 

Πηγή www.cnn.gr
- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων