- Διαφήμιση -

Γιατί προσέφυγε στο ΣτΕ ο Δήμος Αλίμου

Διευκρινίσεις του δημάρχου στη «Ν» για την κατάθεση αίτησης ακύρωσης για τον φορέα του Ελληνικού

Την άπο­ψη ότι η αίτη­ση ακύ­ρω­σης του Φορέα Κοι­νο­χρή­στων στην ανά­πτυ­ξη του Ελλη­νι­κού που κατέ­θε­σε ο Δήμος Αλί­μου στο Συμ­βού­λιο της Επι­κρα­τεί­ας (ΣτΕ) δεν εμπο­δί­ζει την επέν­δυ­ση στο παλιό αερο­δρό­μιο, δια­τυ­πώ­νει, μιλώ­ντας στη «Ν», ο δήμαρ­χος Ανδρέ­ας Κονδύλης.

Όπως σημειώ­νει, με αφορ­μή τη δημο­σιο­ποί­η­ση από την εφη­με­ρί­δα της αίτη­σης ακύ­ρω­σης και στη συνέ­χεια των σχε­τι­κών δηλώ­σε­ων του δημάρ­χου Ελλη­νι­κού Αργυ­ρού­πο­λης Γιάν­νη Κων­στα­ντά­του, «ο Δήμος Αλί­μου έχει ταχθεί επα­νει­λημ­μέ­να υπέρ της επέν­δυ­σης. Ταυ­τό­χρο­να, θέσα­με κάποια αυτο­νό­η­τα ζητή­μα­τα που έπρε­πε να ρυθ­μι­στούν (θέσεις εργα­σί­ας για τους κατοί­κους του Αλί­μου και των όμο­ρων περιο­χών, δια­δη­μο­τι­κός σταθ­μός για τη δια­χεί­ρι­ση των απορ­ριμ­μά­των μέσα στο Πάρ­κο κ.λπ.). Τα ζητή­μα­τα αυτά παρα­μέ­νουν μέχρι και σήμε­ρα σε εκκρεμότητα».

Ανα­φο­ρι­κά με τους λόγους που τον έκα­ναν να κατα­θέ­σει την αίτη­ση ακύ­ρω­σης του φορέα ο δήμαρ­χος Αλί­μου σημειώ­νει: «Η προ­σφυ­γή μας στη Δικαιο­σύ­νη για τον φορέα δεν εμπο­δί­ζει την επέν­δυ­ση. Μέχρι να λει­τουρ­γή­σει ο Φορέ­ας, έχου­με κάθε περι­θώ­ριο για αλλα­γή και βελ­τί­ω­ση του θεσμι­κού πλαι­σί­ου του, χωρίς να επη­ρε­ά­ζε­ται η επέν­δυ­ση. Κύρια σημεία της δια­φω­νί­ας μας είναι ότι δεν χρειά­ζε­ται εμπλο­κή των υπουρ­γεί­ων στη λει­τουρ­γία του Φορέα και ότι ο Φορέ­ας πρέ­πει να είναι ΝΠΔΔ και όχι ΝΠΙΔ. Επι­ση­μαί­νου­με ότι στην περί­πτω­ση που ο Φορέ­ας γίνει ΝΠΔΔ, μπο­ρεί να του εκχω­ρη­θεί και δια­χεί­ρι­ση ΕΣΠΑώστε να δοθεί προ­στι­θέ­με­νη αξία στην περιο­χή της επέν­δυ­σης και τους όμο­ρους δήμους με έργα υπο­δο­μής κ.λπ.».

Σύμ­φω­να με τον κ. Κον­δύ­λη, η από­φα­ση της αίτη­σης ακύ­ρω­σης στο ΣτΕ ελή­φθη ομό­φω­να από το δημο­τι­κό συμ­βού­λιο. Ο ίδιος χαρα­κτη­ρί­ζει «ατυ­χείς» τους χαρα­κτη­ρι­σμούς και ισχυ­ρι­σμούς του γεί­το­να δημάρ­χου Αργυ­ρού­πο­λης, ενα­ντί­ον του Δήμου Αλί­μου και σημειώ­νει: «Όπως έχω κατ’ επα­νά­λη­ψη επι­ση­μά­νει και στον ίδιο, το ζήτη­μα της ανά­πλα­σης του πρώ­ην αερο­δρο­μί­ου δεν απο­τε­λεί απο­κλει­στι­κό δημο­τι­κό ζήτη­μα κανε­νός εκ των δήμων μας, αλλά μητρο­πο­λι­τι­κό ζήτη­μα όλων μας και όλης της Νότιας Αθή­νας. Ως τέτοιο ζήτη­μα, πολύ­πλο­κο, με τεχνο­κρα­τι­κές παρα­μέ­τρους και εμπλο­κή πολ­λών δήμων και φορέ­ων, απαι­τεί νηφα­λιό­τη­τα, ώρι­μη προ­σέγ­γι­ση και συνερ­γα­σία μετα­ξύ των εμπλε­κό­με­νων (κυβέρ­νη­ση, δήμοι, επεν­δυ­τές κ.λπ.). Αν δεν τα πετύ­χου­με αυτά, οι ζημιω­μέ­νοι θα είναι οι πολί­τες των δήμων μας και η ίδια η επένδυση».

(Της Τέτης Ηγουμενίδη)

 

Πηγή www.naftemporiki.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων