- Διαφήμιση -

ΜΑΜΑΛΗ ΕΛΕΝΗ Υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος ΝΟΤΙΟΥ Τομέα ΑΘΗΝΩΝ.

              Ζητώ την εμπιστοσύνη σας,

ώστε να γίνω η ΦΩΝΗ ΣΑΣ στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

📌Με μεγά­λη χαρά και αίσθη­μα ευθύ­νης σας ανα­κοι­νώ­νω την υπο­ψη­φιό­τη­τα μου ως περι­φε­ρεια­κή σύμ­βου­λος στον συν­δυα­σμό “Αττι­κός Κύκλος Συνερ­γα­σί­ας και Εμπι­στο­σύ­νης” με επι­κε­φα­λής τον Γιώρ­γος Ιωα­κει­μί­δης- Υπο­ψή­φιος Περι­φε­ρειάρ­χης Αττι­κής διεκ­δι­κώ την ψήφο σας στο Νότιο Τομέα Αθηνών.👇
♦️Συμπο­ρεύ­ο­μαι με τον Γιώρ­γο Ιωα­κει­μί­δη, ΓΙΑΤΙ είναι ένας άνθρω­πος με ήθος, ακε­ραιό­τη­τα και εντι­μό­τη­τα, έχει μια πολυ­ε­τή πετυ­χη­μέ­νη αυτο­διοι­κη­τι­κή πορεία στον Δήμο Νίκαιας-Ρέντη και απο­τε­λεί πρό­τυ­πο χρη­στής, απο­τε­λε­σμα­τι­κής διοί­κη­σης, επι­χει­ρη­σια­κών γνώ­σε­ων και τεχνο­κρα­τι­κών ικανοτήτων.
🎯 Έχει ένα ρεα­λι­στι­κό, υλο­ποι­ή­σι­μο και κοστο­λο­γη­μέ­νο πρό­γραμ­μα για μια ανθρω­πο­κε­ντρι­κή, αλλη­λέγ­γυα, συμπε­ρι­λη­πτι­κή, βιώ­σι­μη, λει­τουρ­γι­κή, οικο­λο­γι­κή, ψηφια­κά ανα­βαθ­μι­σμέ­νη, σύγ­χρο­νη και ΑΚΗΔΕΜΟΝΕΥΤΗ Περι­φέ­ρεια Αττι­κής με ταυ­τό­τη­τα, δια­φα­νή διοί­κη­ση και ισόρ­ρο­πη ανά­πτυ­ξη όλων των δήμων. 👇
🤝#Δινου­με­τα­χέ­ρια με τον Γιώρ­γο Ιωα­κει­μί­δη ενερ­γοί πολί­τες με δια­φο­ρε­τι­κές κοι­νω­νι­κές, επαγ­γελ­μα­τι­κές και πολι­τι­κές δια­δρο­μές σε ένα πολύ­χρω­μο και πολυ­συλ­λε­κτι­κό ψηφοδέλτιο,
👇
🔺για­τί μας ενώ­νει το κοι­νό μας όρα­μα για την ανα­βάθ­μι­ση της ποιό­τη­τας της ζωής μας στην πολυ­πλη­θέ­στε­ρη περι­φέ­ρεια της χώρας,
🔺για­τί θέλου­με μια ΥΠΕΡΚΟΜΜΑΤΙΚΗ Περι­φέ­ρεια με χρη­στή, απο­τε­λε­σμα­τι­κή και διά­φα­νη διοί­κη­ση, που δεν θα λει­τουρ­γεί ως εντε­ταλ­μέ­νο όργα­νο της κυβέρ­νη­σης, αλλά ως εταί­ρος δια­κυ­βέρ­νη­σης και θα λογο­δο­τεί στους/τις πολί­τες της Αττικής.
🔺για­τί η επί­λυ­ση των προ­βλη­μά­των της Αττι­κής απαι­τούν δια­κομ­μα­τι­κές συναινέσεις,
🔺 για να πάει ο κάθε Δήμος της Αττι­κής μπρο­στά με έργα και προ­τε­ραιό­τη­τες που θα συνα­πο­φα­σί­σουν οι τοπι­κές κοι­νω­νί­ες με τρό­πο δια­φα­νή, αντι­κει­με­νι­κό και δίκαιο.
🟢 ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΕ ΨΗΦΙΣΕΙΣ ⁉️
👉 Για να γίνω η ΦΩΝΗ ΣΟΥ στο Περι­φε­ρεια­κό Συμ­βού­λιο για την προ­ώ­θη­ση και επί­λυ­ση των τοπι­κών και υπερ­το­πι­κών προ­βλη­μά­των, την ανα­βάθ­μι­ση των υπο­δο­μών, την προ­στα­σία του περι­βάλ­λο­ντος, τη βελ­τί­ω­ση της ποιό­τη­τας της εκπαί­δευ­σης, την ανά­δει­ξη της πολι­τι­στι­κής ταυ­τό­τη­τας του κάθε δήμου, την άρση των ανι­σο­τή­των και την προ­ά­σπι­ση των κοι­νω­νι­κών δικαιωμάτων.
🟣 ΤΟ ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
👉ΨΗΦΙΣΕ χωρίς κομ­μα­τι­κές αγκυ­λώ­σεις με γνώ­μο­να την ανά­τα­ση της πολυ­πα­θούς περι­φέ­ρειας Αττι­κής από το τέλ­μα και τη δυστο­πία των τελευ­ταί­ων χρόνων..
👉Με την ΨΗΦΟ ΣΟΥ απο­φα­σί­ζεις ΕΣΥ για την καθη­με­ρι­νό­τη­τά σου και την ποιό­τη­τα της ζωής σου για την επό­με­νη πενταετία.
🆘 Αν όχι ΤΩΡΑ πότε ⁉️
♦️ Μπο­ρεί­τε να δεί­τε το βιο­γρα­φι­κό μου στο σύν­δε­σμο : https://drive.google.com/…/15efcNwR0jcROzXVMDuv…/view…
♦️Mπο­ρεί­τε να ενη­με­ρω­θεί­τε για το πρό­γραμ­μα του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ στο σύν­δε­σμο https://attikoskyklos.gr/

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων