- Διαφήμιση -

Σε φούρνους και πυρέξ έκρυβαν την κοκαΐνη διακινητές στον Άγιο Δημήτριο

Η αξία των ναρκωτικών ανέρχεται σε 5 εκατ. ευρώ - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από την επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ.

Περισ­σό­τε­ρα από 104 κιλά κοκα­ΐ­νης αξί­ας 5 εκατ. ευρώ και 828.000 ευρώ κατέ­σχε­σε η Διεύ­θυν­ση Δίω­ξης Ναρ­κω­τι­κών σε επι­χεί­ρη­ση σε Άγιο Δημή­τριο και Ηλιούπολη.

Ειδι­κό­τε­ρα, σε δια­μέ­ρι­σμα στον Άγιο Δημή­τριο Αττι­κής που λει­τουρ­γού­σε ως απο­κλει­στι­κός απο­θη­κευ­τι­κός χώρος, κατα­σχέ­θη­κε κοκα­ΐ­νη βάρους 104 κιλών και 114,7 γραμ­μα­ρί­ων σε 102 συσκευα­σί­ες, οι οποί­ες έφε­ραν διά­φο­ρα λογό­τυ­πα, υπο­δη­λω­τι­κά της προ­έ­λευ­σης τους. Επί­σης, στο πλαί­σιο της αστυ­νο­μι­κής επι­χεί­ρη­σης πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν έρευ­νες σε οικία ενός εκ των συλ­λη­φθέ­ντων στην Ηλιού­πο­λη, καθώς και σε ιδιω­τι­κής χρή­σης επι­βα­τη­γό όχη­μα, που βρι­σκό­ταν έξω από το δια­μέ­ρι­σμα στον Άγιο Δημήτριο.

Απο­τέ­λε­σμα αυτών των ερευ­νών ήταν να βρε­θούν και να κατασχεθούν:

 • το χρη­μα­τι­κό ποσό των 828.565 ευρώ,
 • δύο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα,
 • δύο ζυγα­ριές ακριβείας,
 • δύο θερ­μο­συ­γκολ­λη­τές,
 • τρεις φορη­τοί ασύρματοι,
 • τέσ­σε­ρις συσκευ­ές γεωντοπισμού,
 • συσκευή απε­νερ­γο­ποί­η­σης κινη­τών τηλεφώνων,
 • συσκευή ανα­πα­ρα­γω­γής ήχου,
 • δώδε­κα συσκευ­ές κινη­τής τηλεφωνίας,
 • δύο ται­νί­ες περιτυλίγματος,
 • πλή­θος νάι­λον συσκευα­σιών για τη συσκευα­σία ναρ­κω­τι­κών και
 • κλει­διά οικιών και καβάτζας.

Ως προς τη μεθο­δο­λο­γία δρά­σης τους σημειώ­νε­ται, ότι πρό­κει­ται για μία εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση με διαρ­κή λει­τουρ­γία, ιεραρ­χι­κή δομή, ενώ τα μέλη της είχαν επι­φορ­τι­στεί με συγκε­κρι­μέ­νους ρόλους. Αρχη­γός της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης ήταν αλλο­δα­πός, ο οποί­ος επί­σης ήταν υπεύ­θυ­νος για την αγο­ρά, απο­θή­κευ­ση και δια­νο­μή μεγά­λων ποσο­τή­των κοκα­ΐ­νης, καθώς και την ανεύ­ρε­ση πελα­τών και τη δια­χεί­ρι­ση των χρη­μα­τι­κών ποσών.

Ο δεύ­τε­ρος αλλο­δα­πός ήταν υπεύ­θυ­νος για την ασφά­λεια και τη φύλα­ξη των ποσο­τή­των κοκα­ΐ­νης, την μετα­φο­ρά τους στους υπο­ψή­φιους αγο­ρα­στές και τη δια­κί­νη­ση και τέλος ο τρί­τος ήταν υπεύ­θυ­νος για την είσπρα­ξη των χρη­μά­των για λογα­ρια­σμό της οργά­νω­σης, καθώς και τη δια­κί­νη­ση ποσο­τή­των κοκα­ΐ­νης. Σε βάρος τους σχη­μα­τί­σθη­κε δικο­γρα­φία κακουρ­γη­μα­τι­κού χαρα­κτή­ρα για τα αδι­κή­μα­τα της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης και παρα­βά­σεις της νομο­θε­σί­ας για τις εξαρ­τη­σιο­γό­νες ουσί­ες. Οι συλ­λη­φθέ­ντες οδη­γού­νται στον Εισαγ­γε­λέα Πλημ­με­λειο­δι­κών Αθηνών.

 

Πηγή www.news.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων