- Διαφήμιση -

Επίσημο: Σταθμός Μετρό στην πλατεία Πατριάρχου!

Ο χάρτης της επέκτασης του Μετρό δημοσιεύθηκε επίσημα

Ο χάρ­της της επέ­κτα­σης του Μετρό δημο­σιεύ­θη­κε επί­ση­μα από το Υπουρ­γείο Υπο­δο­μών και Μετα­φο­ρών, αλλά και την Αττι­κή Μετρό ΑΕ και στη Γραμ­μή 4 περι­λαμ­βά­νε­ται πλέ­ον και η περαι­τέ­ρω επέ­κτα­ση της δυτι­κά του Σταθ­μού του ΗΣΑΠ στον Περισσό.

Ετσι, η πρό­σβα­ση των φίλων της ΑΕΚ στο νέο γήπε­δο στη Νέα Φιλα­δέλ­φεια θα είναι πολύ πιο εύκο­λη, αφού η περιο­χή θα απο­κτή­σει τον δικό της σταθ­μό (στην πλα­τεία Πατριάρ­χου) με απο­τέ­λε­σμα να υπάρ­χει απο­συμ­φό­ρη­ση από αυτο­κί­νη­τα και μηχα­νές τις ημέ­ρες των αγώ­νων. Η από­στα­ση από τον νέο σταθ­μό μέχρι την «Αγιά Σοφιά» θα είναι πολύ μικρή και θα καλύ­πτε­ται άνε­τα με τα πόδια, κάτι που προ­φα­νώς βοη­θά και τους φιλά­θλους αλλά και τους πολί­τες της Νέας Φιλαδέλφειας.

Συγκε­κρι­μέ­νο χρο­νο­διά­γραμ­μα για την ολο­κλή­ρω­ση της Γραμ­μής 4 δεν υπάρ­χει τώρα, ωστό­σο η υλο­ποί­η­ση του έργου θα γίνει σε δύο φάσεις. Αρχι­κά η κίτρι­νη γραμ­μή έως το Άλσος Βεΐ­κου και στη συνέ­χεια η επέ­κτα­ση της έως και την Πετρού­πο­λη. Οπό­τε ανα­μέ­νε­ται τα επό­με­να χρό­νια και ο νέος σταθ­μός Μετρό στη Νέα Φιλαδέλφεια.

 

Πηγή filadelfia-xalkidona.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων