- Διαφήμιση -

Οι Σπέτσες τίμησαν τους Προστάτες τους (ΦΩΤΟ)

Το διήμερο 2 και 3 Φεβρουαρίου πανηγύρισε ο ιερός Ναός Αγίων Νεομαρτύρων Ιωάννου, Νικολάου και Σταματίου, Προστατών της Ηρωϊκής Νήσου των Σπετσών.

Όπως ανα­φέ­ρει ανα­κοί­νω­ση της Μητρό­πο­λης Βεροί­ας, στον εορ­τα­σμό μετεί­χαν οι Σεβα­σμιώ­τα­τοι Μητρο­πο­λί­τες Βεροί­ας, Ναού­σης και Καμπα­νί­ας κ. Παντε­λε­ή­μων, ο οποί­ος προ­ε­ξήρ­χε του τρι­σαρ­χιε­ρα­τι­κού συλ­λεί­τουρ­γου και κήρυ­ξε το θείο λόγο, Στα­γών και Μετε­ώ­ρων κ. Θεό­κλη­τος, ο οποί­ος χορο­στά­τη­σε στον πανη­γυ­ρι­κό εσπε­ρι­νό και κήρυ­ξε το θείο λόγο και ο επι­χώ­ριος Μητρο­πο­λί­της Ύδρας και Σπε­τσών κ. Εφραίμ, ο οποί­ος χορο­στά­τη­σε στην πανη­γυ­ρι­κή Δοξο­λο­γία και τη λιτα­νεία που ακολούθησε.

Στο τέλος της Δοξο­λο­γί­ας ο Σεβα­σμιώ­τα­τος Ύδρας κ. Εφραίμ τίμη­σε τους δύο Αρχιε­ρείς με τον Σταυ­ρό των Νεο­μαρ­τύ­ρων, που απο­τε­λεί την υψη­λό­τε­ρη τιμη­τι­κή διά­κρι­ση της Ιεράς Μητρο­πό­λε­ως Ύδρας.

Κατά τη θεία Λει­τουρ­γία έψα­λε η Μικτή Νεα­νι­κή Χορω­δία Θεσ­σα­λο­νί­κης «Άγιος Ιωάν­νης Χρυ­σό­στο­μος», υπό τη διεύ­θυν­ση του Ελλογ. κ. Χρυ­σό­στο­μου Στα­μού­λη, Καθη­γη­τού του Α.Π.Θ.

Κατά τη διάρ­κεια των ιερών ακο­λου­θιών τέθη­καν σε προ­σκύ­νη­ση των πιστών απο­τμή­μα­τα του ιερού Λει­ψά­νου του Αγί­ου Μεγα­λο­μάρ­τυ­ρος Δημη­τρί­ου του Μυρο­βλή­τη, που μετέ­φε­ρε ο Σεβα­σμιώ­τα­τος Μητρο­πο­λί­της Βεροί­ας κ. Παντε­λε­ή­μων, κατό­πιν αιτή­μα­τος του επι­χώ­ριου Μητρο­πο­λί­του κ. Εφραίμ, δεδο­μέ­νου ότι ο Άγιος Δημή­τριος συν­δέ­ε­ται υμνο­λο­γι­κά με τους Τρεις Νεο­μάρ­τυ­ρες των Σπετσών.

Δεί­τε φωτο­γρα­φί­ες της Μητρό­πο­λης εδώ

 

Πηγή http://www.vimaorthodoxias.gr

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων