- Διαφήμιση -

Μαθήματα ψηφιακών δεξιοτήτων για 3.000 Αθηναίους στην οικία της Λέλας Καραγιάννη του δήμου Αθηναίων

Στο ανακαινισμένο από τον δήμο Αθηναίων εμβληματικό οίκημα της Κυψέλης

Η Οικία Λέλας Καρα­γιάν­νη του δήμου Αθη­ναί­ων, που εγκαι­νιά­στη­κε από το δήμαρ­χο Αθη­ναί­ων Γιώρ­γο Καμί­νη πριν από ένα χρό­νο, συνε­χί­ζει και το 2019 να λει­τουρ­γεί ως ένας σύγ­χρο­νος εκπαι­δευ­τι­κός κόμ­βος, έτοι­μος να υπο­δε­χθεί όσους επι­θυ­μούν να απο­κτή­σουν ψηφια­κές δεξιό­τη­τες, με την υπο­στή­ρι­ξη της Microsoft μέσα από το και­νο­τό­μο πρό­γραμ­μα ανά­πτυ­ξης ψηφια­κών δεξιο­τή­των START Project.
Στο ανα­και­νι­σμέ­νο από τον δήμο Αθη­ναί­ων εμβλη­μα­τι­κό οίκη­μα της Κυψέ­λης, όπου έζη­σε κατά τη ναζι­στι­κή κατο­χή η ηρω­ί­δα της αντί­στα­σης, το 2018 περισ­σό­τε­ρα από 3.000 άτο­μα συμ­με­τεί­χαν στα μαθή­μα­τα και τις επι­μορ­φω­τι­κές εκδη­λώ­σεις, μετα­ξύ των οποί­ων μαθη­τές, φοι­τη­τές, κάτοι­κοι της γει­το­νιάς και μέλη Μη Κυβερ­νη­τι­κών Οργα­νώ­σε­ων. Σε περισ­σό­τε­ρα από 300 μαθή­μα­τα και workshops, άτο­μα κάθε ηλι­κί­ας ήρθαν σε επα­φή με τη νέα ψηφια­κή επο­χή. Γυναί­κες (67%) και άνδρες (33%), στην πλειο­νό­τη­τά τους άνερ­γοι, φοι­τη­τές και άλλες κοι­νω­νι­κά ευπα­θείς ομά­δες έχουν παρα­κο­λου­θή­σει τα μαθή­μα­τα ‑θεω­ρη­τι­κά, πρα­κτι­κά, αλλά και εργα­στη­ρια­κά- στις ειδι­κά εξο­πλι­σμέ­νες αίθου­σες διδασκαλίας.
Το START project παρέ­χει βεβαιώ­σεις παρα­κο­λού­θη­σης σε όλους τους συμ­με­τέ­χο­ντες. Όλα τα μαθή­μα­τα παρέ­χο­νται δωρε­άν, ενώ το πρό­γραμ­μα εμπλου­τί­ζε­ται συνε­χώς με νέες θεμα­τι­κές ενό­τη­τες, αλλά και δράσεις.

Πηγή http://xtypos.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων