- Διαφήμιση -

Θρίλερ στην Αίγινα: Τους βασάνισαν και τους έκαψαν ζωντανούς μέσα στο σπίτι τους

Φως στις μαρτυρικές συνθήκες του θανάτου μιας γυναίκας και του ανιψιού της μέσα στο ίδιο τους το σπίτι ρίχνουν τα νέα στοιχεία που παρουσίασε η Αγγελική Νικολούλη.

Φρι­χτό θάνα­το μέσα στο ίδιο τους το σπί­τι στην Αίγι­να βρή­καν η Ειρή­νη Μαρ­μα­ρι­νού και ο ανι­ψιός της Λάμπρος Πρω­το­νο­τά­ριος το Νοέμ­βριο του 2015, όταν ληστές εισέ­βα­λαν στο σπί­τι τους και αφού τους βασά­νι­σαν τους έκα­ψαν ζωντανούς.

Το σπί­τι όπου δια­πρά­χθη­κε το άγριο έγκλη­μα, στον ήσυ­χο οικι­σμό των Αγί­ων Ασω­μά­των, επι­σκέ­φθη­κε η Αγγε­λι­κή Νικο­λού­λη μαζί με το Θόδω­ρο Λέκ­κα, στο επει­σό­διο του “Φως στο Τού­νελ” που προ­βλή­θη­κε το βρά­δυ της Παρα­σκευ­ής. Κι ενώ η έρευ­να για την υπό­θε­ση βρί­σκε­ται ακό­μη σε εξέ­λι­ξη, το σπί­τι μοιά­ζει ανέ­πα­φο, με εμφα­νή τα σημά­δια που άφη­σαν οι αστυ­νο­μι­κοί της Σήμαν­σης και το αίμα των δύο αθώ­ων θυμάτων.

Σύμ­φω­να με τις Αρχές, όλα τα στοι­χεία οδη­γούν στο συμπέ­ρα­σμα πως το κίνη­τρο των αδί­στα­κτων δολο­φό­νων ήταν οικο­νο­μι­κό. Από την άρση τρα­πε­ζι­κού απορ­ρή­του προ­έ­κυ­ψε πως λίγο πριν τα capital control η άτυ­χη γυναί­κα είχε προ­χω­ρή­σει σε ανά­λη­ψη των απο­τα­μιεύ­σε­ων της ύψους οκτα­κο­σί­ων χιλιά­δων ευρώ, που ενδε­χο­μέ­νως είχε κρύ­ψει στο σπί­τι της. Με δεδο­μέ­νο ότι τα θύμα­τα βασα­νί­στη­καν, οι αστυ­νο­μι­κοί θεω­ρούν ότι οι δρά­στες κατά­φε­ραν το σκο­πό τους να βρουν και να αρπά­ξουν τα χρή­μα­τα. Ο χώρος της μονο­κα­τοι­κί­ας ερευ­νή­θη­κε εσω­τε­ρι­κά και εξω­τε­ρι­κά, χωρίς να βρε­θεί το παραμικρό.

Ο νομι­κός εκπρό­σω­πος των συγ­γε­νών των θυμά­των Νίκος Δια­λυ­νάς, βρέ­θη­κε στο στού­ντιο του «Τού­νελ». Όπως είπε, έχει ήδη κατα­θέ­σει καταγ­γε­λία – ανα­φο­ρά για να υπάρ­ξει ενη­μέ­ρω­ση από τους αρμό­διους σχε­τι­κά με τις έρευ­νες των Αρχών που βρί­σκο­νται σε εξέ­λι­ξη. Ανέ­φε­ρε πως η οικο­γέ­νεια ξεκί­νη­σε δικές της έρευ­νες , ορί­ζο­ντας ειδι­κούς επι­στή­μο­νες ώστε να φωτι­στεί η αλή­θεια και να βρε­θούν οι ένοχοι.

Μετα­ξύ άλλων είπε: « Έχω εντο­λή από την οικο­γέ­νεια να φτά­σου­με μέχρι τέλους. Πιστεύ­ου­με ότι υπήρ­χαν σημα­ντι­κές παρα­λεί­ψεις από τις Αρχές, οι οποί­ες έχουν επι­ση­μαν­θεί με ανα­φο­ρά μας προς τον αρχη­γό της ΕΛ.ΑΣ., στην αρμό­δια υπουρ­γό και στον εισαγ­γε­λέα του Αρεί­ου Πάγου.

Είναι τρο­με­ρό αυτό που συνέ­βη και παρ’ ολί­γο θα ήταν θύμα και η εντο­λέ­ας μου, για­τί είχε προ­γραμ­μα­τί­σει με την μικρή της κόρη να επι­σκε­φθεί τα θύμα­τα. Κατά την ταπει­νή μου άπο­ψη δεν τίθε­ται θέμα ληστεί­ας. Οι δρά­στες έψα­χναν έγγρα­φα που ενο­χο­ποιού­σαν συγκε­κρι­μέ­νο άτο­μο. Αυτο­ψία στον χώρο δεν έγι­νε, προ­σω­πι­κά απευ­θύν­θη­κα στο αρμό­διο τμή­μα εγκλη­μά­των κατά ζωής, ζήτη­σα φωτο­γρα­φί­ες και μου απά­ντη­σαν ότι ισχύ­ει το απόρ­ρη­το της προ­α­νά­κρι­σης . Αυτά είναι απα­ρά­δε­κτα πράγ­μα­τα μετά από τρία χρόνια…».

Κλειδί” η κηλίδα αίματος για τον εντοπισμό του δράστη;

Η Πυρο­σβε­στι­κή Υπη­ρε­σία Αίγι­νας ενη­με­ρώ­θη­κε για το περι­στα­τι­κό στις έντε­κα και τέταρ­το το βρά­δυ. Έφθα­σε άμε­σα στο σημείο που ήταν πολύ κοντά στις εγκα­τα­στά­σεις του κλι­μα­κί­ου και η φωτιά σβή­στη­κε μετά από δέκα με δεκα­πέ­ντε λεπτά περί­που. Οι δρά­στες υπο­λο­γί­ζε­ται ότι έβα­λαν τη φωτιά μετά τις δέκα και τέταρ­το το βράδυ.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες οι κεντρι­κές πόρ­τες του σπι­τιού ήταν κλει­δω­μέ­νες με το κλει­δί να βρί­σκε­ται από μέσα. Το τζά­μι της μπαλ­κο­νό­πορ­τας δίπλα από την εξώ­πορ­τα βρέ­θη­κε σπα­σμέ­νο. Φαί­νε­ται ότι από εκεί έσυ­ραν την ηλι­κιω­μέ­νη αφού την αιφ­νι­δί­α­σαν στον κήπο.

Στο μπά­νιο και στον τοί­χο που οδη­γεί στο υπνο­δω­μά­τιο βρέ­θη­κε αίμα. Το σημα­ντι­κό όμως είναι ότι εντο­πί­στη­κε κηλί­δα αίμα­τος δίπλα από κανα­πέ που βρί­σκε­ται πολύ κοντά στην μπαλ­κο­νό­πορ­τα που έσπα­σαν. Πιστεύ­ε­ται πως το αίμα αυτό ανή­κει σε έναν από τους δρά­στες που τραυ­μα­τί­στη­κε όταν έσπα­σε το τζάμι.

Στο σπί­τι δεν εντο­πί­στη­κε κάποιο μπι­τό­νι εύφλε­κτου υλι­κού. Οι δρά­στες είχαν τοπο­θε­τή­σει παπλώ­μα­τα και κουρ­τί­νες πάνω στο κρε­βά­τι και στο πάτω­μα, τους έβα­λαν φωτιά κι από πάνω τοπο­θέ­τη­σαν τα θύμα­τα για να καούν.

Ψάχνω την αλήθεια στα αποκαΐδια”

Η αδελ­φή και ανι­ψιά των θυμά­των Νεκτα­ρία Πρω­το­νο­τά­ριου μίλη­σε στην Αγγε­λι­κή Νικο­λού­λη, λέγο­ντας ότι το σπί­τι που έγι­νε το άγριο φονι­κό είναι κομ­μά­τι της παι­δι­κής της μνή­μης. Από τότε που οι γονείς της έφυ­γαν από τη ζωή, εκεί­νη και ο αδελ­φός της μεγά­λω­σαν με τη φρο­ντί­δα των συγ­γε­νών τους στην ίδια γει­το­νιά, που άλλο­τε έσφυ­ζε από ζωή.

«Δεν μπο­ρώ να εξη­γή­σω όλα αυτά που συνέ­βη­σαν στην οικο­γέ­νεια μου. Σ’ αυτό το σπί­τι έμε­νε η θεία μου η Ειρή­νη, που ήταν ανύ­παν­δρη και το ‘χε φτιά­ξει με τους κόπους μιας ζωής. Ζού­σε συντη­ρη­τι­κά και αθό­ρυ­βα χωρίς να ενο­χλεί κανέ­ναν, με τον σκύ­λο της που τον υπε­ρα­γα­πού­σε. Ο αδελ­φός μου ήρθε πρό­σφα­τα εδώ και πριν έμε­νε με τους άλλους συγ­γε­νείς μας που χάθη­καν και οι δύο μέσα σε επτά μήνες. Το γεγο­νός αυτό τον σημά­δε­ψε, για­τί είχαν πεθά­νει και οι γονείς μας παλιό­τε­ρα. Μια ζωή απώ­λειες και θάνα­τοι… Η μοί­ρα έπαι­ξε και σε εκεί­νον άσχη­μο παιχνίδι..Μια βδο­μά­δα πριν το κακό, είχα­με το μνη­μό­συ­νο του θεί­ου και μετά μπή­καν μες στο σπί­τι και σκό­τω­σαν δυο ανθρώ­πους… Μ’ αυτόν τον βίαιο και απάν­θρω­πο τρό­πο», είπε μετα­ξύ άλλων.

Έκα­νε δε λόγο για “καρ­τέ­ρι θανά­του”, υπο­γραμ­μί­ζο­ντας ότι: «Ας υπο­θέ­σου­με πως είχαν την πλη­ρο­φο­ρία πως εδώ μέσα μπο­ρεί η θεία μου να είχε κάποια χρή­μα­τα και μάλι­στα σε μια επο­χή που ίσχυαν τα capital control. Είναι δυνα­τόν να μπού­νε μέσα και να τους ξυλο­κο­πή­σουν με τέτοιο μένος μέχρι θανά­του; Την ώρα που οι γεί­το­νες είχαν γιορ­τή, σ’ ένα σημείο τόσο κεντρι­κό; Τόσο θρά­σος; Δεν γνω­ρί­ζω ποια είναι η αλή­θεια… Που να τη βρω μέσα στις στά­χτες και τα απο­κα­ΐ­δια δύο αθώων;».

Στην ερώ­τη­ση αν έχουν σκε­φτεί την περί­πτω­ση οι δύο δρά­στες να μην ήθε­λαν χρή­μα­τα αλλά να απο­σπά­σουν μια πλη­ρο­φο­ρία ή να ζητή­σουν κάτι άλλο, η μάρ­τυ­ρας απά­ντη­σε: «Δεν πάει που­θε­νά το μυα­λό μου… Στην οικο­γέ­νεια μας δεν είχα­με έχθρες, ούτε αυτοί οι δύο αθώ­οι άνθρω­ποι είχαν παρά­νο­μες δρα­στη­ριό­τη­τες. Ούτε νονοί της νύχτας ήταν, ούτε εγκλη­μα­τί­ες για να τους φερ­θούν μ’ αυτόν τον τρό­πο. Ακό­μη κι οι εγκλη­μα­τί­ες, τέτοιο τέλος δεν έχουν…».

Σύμ­φω­να με τη Νεκτα­ρία, όταν έφτα­σε στο σπί­τι αυτό είχε ήδη παρα­δο­θεί στις φλό­γες και είχε φτά­σει εκεί η Πυρο­σβε­στι­κή: «Σάστι­σα, προ­σπα­θού­σα να τους πω πως μέσα βρί­σκο­νταν δύο άνθρω­ποι και χρειά­ζο­νταν βοή­θεια και με συγκρα­τού­σαν να μην πλη­σιά­σω. Είδα την πλαϊ­νή πόρ­τα ανοι­κτή και το τζά­μι σπα­σμέ­νο, αλλά ο πυκνός καπνός έβγαι­νε από παντού. Κατευ­θύν­θη­κα προς τον διά­δρο­μο νομί­ζο­ντας πως θα μπο­ρού­σα να ειδο­ποι­ή­σω τον αδελ­φό μου. Όπως έπε­φτε το φως από το στύ­λο του δρό­μου, είδα ανα­κα­τε­μέ­να πράγ­μα­τα, πεσμέ­να κάτω. Παπλώ­μα­τα, κου­βέρ­τες, ανα­πο­δο­γυ­ρι­σμέ­νες καρέ­κλες, ένα σπί­τι ανά­στα­το… Προ­σπά­θη­σα να σπρώ­ξω στην άκρη τα πεσμέ­να έπι­πλα για να προ­χω­ρή­σω και να πάω στο άλλο δωμά­τιο, αλλά κάποιος με τρά­βη­ξε έξω. Τότε ήρθε και ο γιος μου που με είχε ακο­λου­θή­σει και είπε στον πυρο­σβέ­στη: «Για­τί δεν της λέτε την αλή­θεια;». Δεν είχα δει τους ανθρώ­πους μου που­θε­νά μες στο σπί­τι… Τότε μου είπαν πως είχαν τελειώ­σει μ’ αυτόν τον τρό­πο… Δεν ήξε­ρα αν έβλε­πα εφιάλ­τη ή αν ζού­σα μια πραγ­μα­τι­κό­τη­τα. Έχα­σα τη γη κάτω από τα πόδια μου…».

Ο μάρτυρας που μίλησε πίσω από την γκαραζόπορτα

Η Αγγε­λι­κή Νικο­λού­λη εντό­πι­σε έναν μάρ­τυ­ρα που φέρε­ται να είχε καλές σχέ­σεις με τη γυναί­κα και να ττη συμ­βού­λευε σχε­τι­κά με τα χρή­μα­τα της. Παρά την επι­μο­νή της, δεν την δέχθη­κε στο χώρο του. Δέχθη­κε όμως να συνο­μι­λή­σουν με αυτόν να παρα­μέ­νει πίσω από μία μεγά­λη γκαραζόπορτα:

Αγγε­λι­κή Νικο­λού­λη: Μπο­ρώ να έρθω μέσα;

Μάρ­τυ­ρας: Είναι τα σκυ­λιά. Δεν μπο­ρείς να έρθεις μέσα. Ψήνω και θα μου καούν.

Α.Ν.: Θέλεις να γυρί­σεις τα ψητά σου και να έρθω;

Μάρ­τυ­ρας: Πρέ­πει να τελειώ­σω. Δυστυ­χώς, δεν είναι κατάλ­λη­λη ώρα.

Α.Ν.: Βοη­θού­σες την Ειρή­νη; Σου είχε εμπι­στευ­τεί χρήματα;

Μάρ­τυ­ρας: Δεν μου είχε εμπι­στευ­τεί ποτέ χρή­μα­τα. Εγώ νομί­ζω ότι δεν εμπι­στευό­ταν ποτέ κανέ­ναν. Δεν ήταν άνθρω­πος να εμπι­στευ­τεί κάποιον.

Α.Ν: Ξέρω πως έψα­χνε να επεν­δύ­σει με υψη­λό επι­τό­κιο και την είχες βοη­θή­σει… Ήσα­σταν φίλοι… Σου είχε εμπιστοσύνη…

Μάρ­τυ­ρας: Τι δου­λειά έχω εγώ με αυτά που μου λέτε; Δεν είχα­με φιλι­κή επα­φή. Ερχό­ταν, έφευ­γε, δεν μίλα­γε ποτέ για αυτά τα θέμα­τα. Δεν ξέρα­με ούτε τι είχε, ούτε αν είχε, ούτε τι δεν είχε.

Α.Ν: Έπαιρ­νες εσύ τη σύντα­ξη της;

Μάρ­τυ­ρας: Καμία σύντα­ξη δεν πήρα. Πήρα μόνο όταν είχε τα capital controls 40 ή 60 ευρώ.

Α.Ν: Κάνω μια προ­σπά­θεια για να βρε­θεί η αλή­θεια και να βοηθήσουμε…

Μάρ­τυ­ρας: Αυτή η υπό­θε­ση νομί­ζω είναι στην ανά­κρι­ση. Ό,τι είχα να πω το είπα εκεί που πρέ­πει. Δεν έχω να πω κάτι. Με τους δημο­σιο­γρά­φους δεν το έχω. Για μένα είναι ό,τι χει­ρό­τε­ρο… Δεν μιλάω για εσάς. Γενικά.

Οι δρά­στες στην προ­σπά­θεια τους να βρουν αυτό που έψα­χναν, έσκι­σαν μέχρι και τις ταπε­τσα­ρί­ες από πολυ­θρό­νες. Δεν άγγι­ξαν καθό­λου όμως τις βιτρί­νες με τα αση­μι­κά αλλά και μια εικό­να αξίας.

Η Αγγε­λι­κή Νικο­λού­λη με την Νεκτα­ρία , την αδελ­φή και ανι­ψιά των θυμά­των, κατευ­θύν­θη­καν στο σημείο που η άτυ­χη γυναί­κα συνή­θι­ζε να αφή­νει το δίκυ­κλο της κάτω από μια πρό­χει­ρη κατα­σκευή στον κήπο. Το μηχα­νά­κι είναι σήμε­ρα αφη­μέ­νο στο ίδιο σημείο που βρέ­θη­κε μετά το φονι­κό. Δίπλα του είναι ακό­μα οι σακού­λες με τα μπου­κά­λια κρα­σί που της χαρί­σα­νε σε φιλι­κό σπί­τι πριν φτά­σει στο δικό της κι έρθει αντι­μέ­τω­πη με τους δολο­φό­νους της.

«Ποτέ στο παρελ­θόν δεν είχε συμ­βεί κάτι ανά­λο­γο στην κοι­νω­νία της Αίγι­νας. Κλέ­φτες μπαί­να­νε κάπου, έπαιρ­ναν ότι ήθε­λαν και έφευ­γαν. Δεν σκό­τω­σαν ανθρώ­πους… Εμείς το μόνο που ζητά­με, είναι να εξι­χνια­στεί αυτό το έγκλη­μα. Να συλ­λη­φθούν οι ένο­χοι. Το κακό μας το έκα­ναν, χάσα­με δυο ανθρώ­πους μας… Αυτοί όμως κυκλο­φο­ρούν ελεύ­θε­ροι και κάποια στιγ­μή θα το επα­να­λά­βουν…», είπε εμφα­νώς συγκι­νη­μέ­νη η Νεκταρία.

 

Πηγή news247.gr

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων