- Διαφήμιση -

Διεκδικούν αποζημιώσεις οι χήρες δύο θυμάτων του ναυτικού δυστυχήματος στην Αίγινα

Η πρώτη δίκη ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά

Η πρώ­τη δίκη ενώ­πιον του Μονο­με­λούς Πρω­το­δι­κεί­ου Πει­ραιά, με τη δια­δι­κα­σία των ασφα­λι­στι­κών μέτρων, διε­ξή­χθη χθες, με αντι­κεί­με­νο την κατα­βο­λή απο­ζη­μί­ω­σης στους συγ­γε­νείς των θυμά­των της σύγκρου­σης του ταχύ­πλο­ου σκά­φους «Ντου­έ­ντε» με το του­ρι­στι­κό σκά­φος τύπου λάν­τζα «Αντω­νία», στις 16 Αυγού­στου του 2016, στην Αίγι­να, που στοί­χι­σε τη ζωή σε τέσ­σε­ρα άτο­μα, ανά­με­σά τους και ένα κορι­τσά­κι 5 ετών.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι, τον περα­σμέ­νο Αύγου­στο, μετά την έκδο­ση βου­λεύ­μα­τος, η υπό­θε­ση μπή­κε στο αρχείο, αφού πέθα­νε και ο φερό­με­νος ως οδη­γός του σκά­φους, Θρα­σύ­βου­λος Λυκουρέζος.

Ωστό­σο, η χθε­σι­νή δια­δι­κα­σία είχε ως αντι­κεί­με­νο την κατα­βο­λή απο­ζη­μί­ω­σης από τον ιδιο­κτή­τη του ταχύ­πλο­ου σκά­φους στις χήρες δύο θυμάτων.

Πρό­κει­ται για την Ολγα Ενί­να, η οποία κατά το τρα­γι­κό δυστύ­χη­μα έχα­σε τον σύζυ­γό της Θεο­δό­σιο Κατι­φέ και την κόρη της Σεβα­στή, και την Ανα­στα­σία Τερέτ­νικ, η οποία έχα­σε τον σύζυ­γό της και υπέ­στη σοβα­ρό­τα­το τραυ­μα­τι­σμό στο αρι­στε­ρό της πόδι.

Κατα­θέ­το­ντας χθες στο δικα­στή­ριο ως μάρ­τυ­ρας, φίλη της Ολγας Ενί­να ανα­φέρ­θη­κε στις δυσκο­λί­ες που αντι­με­τω­πί­ζει μετά τον χαμό του συζύ­γου της και της κόρης της η 46χρονη γυναί­κα, η οποία μεγα­λώ­νει μόνη της τον 11χρονο γιο της, ενώ μετά το δυστύ­χη­μα δεν μπο­ρεί να εργα­στεί, αφού έχει σοβα­ρά ψυχο­λο­γι­κά προ­βλή­μα­τα που «δεν της επι­τρέ­πουν να μπει καν στο λεω­φο­ρείο. Εχει επι­σκε­φθεί ψυχο­λό­γους, ενώ έχει χρεια­στεί να μετα­φερ­θεί ακό­μη και με ασθε­νο­φό­ρο εκτά­κτως σε ψυχίατρο».

Ακο­λού­θως, φίλη της έτε­ρης χήρας Ανα­στα­σί­ας Τερέτ­νικ κατέ­θε­σε πως «έχει μεί­νει να μεγα­λώ­νει τον 3χρονο γιο της χωρίς να μπο­ρεί να εργα­στεί». Η Ανα­στα­σία έχει υπο­στεί σοβα­ρά τραύ­μα­τα στο πόδι της, έκα­νε επέμ­βα­ση και χρειά­ζε­ται κηδε­μό­να ποδιού, γεγο­νός που καθι­στά εξαι­ρε­τι­κά δύσκο­λο το περ­πά­τη­μα οποιασ­δή­πο­τε απόστασης.

Αντί­θε­τα, ο μηχα­νο­λό­γος μηχα­νι­κός τον οποίο είχε ορί­σει ως τεχνι­κό σύμ­βου­λο ο Θρα­σύ­βου­λος Λυκου­ρέ­ζος υπο­στή­ρι­ξε πως η λάν­τζα στην οποία επέ­βαι­ναν τα θύμα­τα ήταν υπερ­φορ­τω­μέ­νη, ενώ είπε πως έγι­νε λάθος κίνη­ση του κυβερ­νή­τη της, που, αντί να κατε­βά­σει ταχύ­τη­τα στον ελιγ­μό της τελευ­ταί­ας στιγ­μής, αύξη­σε την ταχύ­τη­τά του.

Οι ισχυ­ρι­σμοί του μάρ­τυ­ρα προ­κά­λε­σαν την αντί­δρα­ση του δικη­γό­ρου των θυμά­των, Αλέ­ξη Κού­για: «Είναι ντρο­πή. Οι αυτό­πτες μιλούν για κυβερ­νή­τη 30 χρό­νων που είχε δίπλα του μια νεα­ρή κοπέ­λα και στη συνέ­χεια παρου­σιά­στη­κε ένας 77χρονος. Εχου­με ζητή­σει άρση απορ­ρή­του στα τηλε­φω­νή­μα­τα του Θρα­σύ­βου­λου Λυκου­ρέ­ζου και παρ’ όλα αυτά υπάρ­χουν 15 κλή­σεις, για τις οποί­ες δεν έχει γίνει δεκτό το αίτη­μά μας».

 

Πηγή http://www.efsyn.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων