- Διαφήμιση -

Αποκαλύψεις — σοκ για το άγριο φονικό στην Αίγινα: «Μαρτύρησαν» για 800.000 ευρώ

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο «φως» για το άγριο φονικό στο νησί της Αίγινας με θύματα θεία και ανιψιό. Τα στόματα ανοίγουν και κάποιοι έχουν χάσει τον ύπνο τους.

Μάρ­τυ­ρες απο­κά­λυ­ψαν στο «Φως στο Τού­νελ» παρα­τρα­πε­ζι­κά και τοκο­γλυ­φι­κά κυκλώ­μα­τα, που έβα­λαν στο στό­χα­στρο την περιου­σία της Ειρή­νης Μαρ­μα­ρι­νού. Τα χρή­μα­τα της άτυ­χης γυναί­κας που δολο­φο­νή­θη­κε με τρό­πο φρι­κτό μαζί με τον ανι­ψιό της Λάμπρο Πρω­το­νο­τά­ριο το Νοέμ­βριο του 2015 μέσα στο ίδιο τους το σπί­τι, δεν βρέ­θη­καν ποτέ…

Ποιος σκό­τω­σε θεία και ανιψιό;

 

Ποιος είχε βάλει στο στό­χα­στρο τις 800.000 ευρώ;

 

Πολ­λά τα ανα­πά­ντη­τα ερωτήματα

 

Ο δικη­γό­ρος των συγ­γε­νών των θυμά­των Νίκος Δια­λυ­νάς, μιλώ­ντας σχε­τι­κά, τόνισε:

«Η οικο­γέ­νεια μετά από τρία χρό­νια έλα­βε επι­τέ­λους μια έστω τυπι­κή επί­ση­μη απά­ντη­ση από το τμή­μα Εγκλη­μά­των κατά ζωής. Σ’ αυτήν ανα­φέ­ρε­ται ότι πραγ­μα­το­ποιού­νται όλες οι απα­ραί­τη­τες ενέρ­γειες και η δικο­γρα­φία θα παρα­δο­θεί στον αρμό­διο Εισαγ­γε­λέα. Η δική μας αντα­πά­ντη­ση είναι το έγγρα­φο της Ιατρο­δι­κα­στι­κής Υπη­ρε­σί­ας Πει­ραιά που δίνει το πρά­σι­νο φως, ώστε να γίνει τώρα στον τόπο του μαρ­τυ­ρί­ου η αυτο­ψία που δεν έκα­ναν οι αξιω­μα­τι­κοί της ασφά­λειας.Ο ίδιος ο ιατρο­δι­κα­στής που φιλο­ξε­νή­θη­κε στην εκπο­μπή σας και διε­νήρ­γη­σε την νεκρο­ψία, είπε πως είδε πρώ­τη φορά τον χώρο από την τηλε­ό­ρα­ση. Εσείς που πήγα­τε στο νησί συλ­λέ­ξα­τε στοι­χεία μέσα σε μια μέρα. Η ασφά­λεια τριά­μι­σι χρό­νια τώρα δεν μπο­ρεί να βρει την άκρη;».

Η αδελ­φή και ανι­ψιά των θυμά­των Νεκτα­ρία Πρω­το­νο­τά­ριου, είπε χαρακτηριστικά:

«Μετά τη δολο­φο­νία πήγα να κλεί­σω κάποιους μηδε­νι­κούς λογα­ρια­σμούς και μου ζήτη­σαν ένα σωρό έγγρα­φα. Αυτή τη γυναί­κα που πήγε και σήκω­σε ένα τέτοιο ποσό, δεν την προ­στά­τε­ψαν; Δεν ειδο­ποί­η­σαν έναν συγ­γε­νή; Εμέ­να που ήμουν συν­δι­καιού­χος; Έδω­σαν μια ωρο­λο­για­κή βόμ­βα στα χέρια της και μαζί με τη θεία μου χάθη­κε άδι­κα και ο αδελ­φός μου που δεν είχε καμία εμπλο­κή».

Ο πρώ­ην αστυ­νο­μι­κός διευ­θυ­ντής Θανά­σης Κατε­ρι­νό­που­λος που βρέ­θη­κε στο στού­ντιο του «Τού­νελ», σχο­λιά­ζο­ντας τις μαρ­τυ­ρί­ες που απο­κά­λυ­ψε η εκπο­μπή, ανέ­φε­ρε σχετικά :

«Η λογι­κή λέει πως ένας πρώ­ην επι­χει­ρη­μα­τί­ας που έχει ένα τόσο μεγά­λο ποσό, φρο­ντί­ζει να το δια­σφα­λί­σει κάπου. Είτε σε θυρί­δα, είτε σε κάποια επέν­δυ­ση. Επι­πλέ­ον για να κάνει κάποιος ανά­λη­ψη ενός τέτοιου ποσού, γίνε­ται μια ειδι­κή συμ­φω­νία με την τρά­πε­ζα και ίσως χρεια­στεί και χρη­μα­τα­πο­στο­λή. Άρα υπάρ­χει ένας κύκλος ανθρώ­πων που εκ των πραγ­μά­των γνω­ρί­ζει για μια τέτοια εκτα­μί­ευ­ση. Σε μια περί­πτω­ση διπλής δολο­φο­νί­ας όλη αυτή η δια­δρο­μή των χρη­μά­των και τα πρό­σω­πα που ενε­πλά­κη­σαν πρέ­πει να ελεγχθούν».

«Κατά­λα­βες τι σου λέω ή να το ξαναπώ;»

Το «Τού­νελ» εντό­πι­σε ένα από τα άτο­μα που υπέ­δει­ξαν μάρ­τυ­ρες. Ο ίδιος ανέ­φε­ρε πως γνώ­ρι­ζε τα θύμα­τα, αλλά δεν είχε μαζί τους ούτε φιλι­κές , ούτε εχθρι­κές σχέ­σεις. Αρνή­θη­κε πως στο παρελ­θόν είχε συνερ­γα­στεί με την Μαρ­μα­ρι­νού στο εμπό­ριο φιστι­κιού. Σε όλη τη διάρ­κεια της συνο­μι­λί­ας με τον δημο­σιο­γρά­φο έδει­χνε απρό­θυ­μος να απα­ντή­σει σε καί­ρια ερω­τή­μα­τα. Απέ­φυ­γε να μιλή­σει με σαφή­νεια σχε­τι­κά με το αν η Μαρ­μα­ρι­νού του είχε εμπι­στευ­τεί τα χρή­μα­τα που σήκω­σε από τον λογα­ρια­σμό της στην τρά­πε­ζα για να τα επεν­δύ­σει. Την ίδια αντί­δρα­ση είχε όταν ρωτή­θη­κε για ένα τρί­το πρό­σω­πο, κοι­νό γνω­στό τους. Ο ίδιος έκλει­σε τον διά­λο­γο, ως εξής:

«Το γνω­ρί­ζω το άτο­μο αυτό, αλλά μη ξανα­συ­ζη­τά­με τα ίδια για­τί έχω δου­λειά. Δεν ασχο­λού­μαι, ούτε ξέρω τι έκα­ναν η Ειρή­νη ή ο ανι­ψιός της ο Λάμπρος, ούτε και με ενδια­φέ­ρει. Κατά­λα­βες ή να στο ξανα­πώ; Για αυτές τις πλη­ρο­φο­ρί­ες να απευ­θυν­θείς στην Αστυνομία…».

«Μετά το φονι­κό κάποιοι βρέ­θη­καν με χρή­μα­τα πολλά…»

Μια νέα διά­στα­ση στην υπό­θε­ση δίνουν τα όσα απο­κά­λυ­ψε στο «Τού­νελ», άλλος μάρ­τυ­ρας που γνω­ρί­ζει πρό­σω­πα και πράγ­μα­τα στην Αίγινα.

Σύμ­φω­να με τα όσα ανέ­φε­ρε, πριν την κρί­ση η Μαρ­μα­ρι­νού είχε γίνει στό­χος των τρα­πε­ζών στο νησί, που διεκ­δι­κού­σαν το μεγά­λο ποσό που είχε απο­τα­μιεύ­σει όλα αυτά τα χρό­νια. Τόνι­σε πως κάποιοι τρα­πε­ζι­κοί υπάλ­λη­λοι διέρ­ρε­αν απόρ­ρη­τα δεδο­μέ­να των κατα­θε­τών, που είχαν γίνει το αγα­πη­μέ­νο κου­τσο­μπο­λιό του νησιού.

Ο μάρ­τυ­ρας ισχυ­ρί­στη­κε πως επι­τή­δειοι που συνερ­γά­ζο­νταν με παρα­τρα­πε­ζι­κά κυκλώ­μα­τα έπει­θαν άτο­μα με υψη­λά ποσά στους λογα­ρια­σμούς τους, να προ­χω­ρούν σε ανα­λή­ψεις. Στη συνέ­χεια τους πρό­τει­ναν να τα επεν­δύ­σουν στο­χευ­μέ­να αλλού για υψη­λό επι­τό­κιο, κάτι που γνω­ρί­ζει και η αστυνομία.

Ο ίδιος πιστεύ­ει πως είχε δίκιο ο δικη­γό­ρος της οικο­γέ­νειας κ. Δια­λυ­νάς όταν είπε στην εκπο­μπή πως οι δρά­στες βασά­νι­σαν και σκό­τω­σαν μ’ αυτόν τον φρι­κτό τρό­πο τα θύμα­τα όχι για να βρουν χρή­μα­τα, αλλά για να μην επι­στρέ­ψουν αυτά που είχαν πάρει από την Μαρμαρινού.

«Η Ειρή­νη με είχε ρωτή­σει τι είδους άνθρω­πος ήταν ένα συγκε­κρι­μέ­νο άτο­μο. Της είπα να προ­σέ­χει για­τί είναι λαμό­γιο, που εμφα­νί­ζε­ται ως επι­χει­ρη­μα­τί­ας πρώ­της γραμ­μής. Αυτός και η παρέα του, ενώ χρω­στού­σαν πολ­λά, ξαφ­νι­κά βρέ­θη­καν με πολ­λά χρή­μα­τα. Τους έψα­ξε κανείς μετά τη δολο­φο­νία;» είπε χαρακτηριστικά.

 

Πηγή www.newsbomb.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων