- Διαφήμιση -

ΑΣΕΠ 2019 — Προσλήψεις: Προκήρυξη 500 θέσεων σε όλη την Ελλάδα

ΑΣΕΠ 2019: Προκήρυξη για 500 προσλήψεις στον ΟΑΕΔ μέσω ΑΣΕΠ για 2 χρόνια.

Ο ΟΑΕΔ ανα­κοι­νώ­νει εκ νέου την πρό­σλη­ψη, με σύμ­βα­ση εργα­σί­ας ιδιω­τι­κού δικαί­ου ορι­σμέ­νου χρό­νου, συνο­λι­κά 500 ατό­μων τετρά­ω­ρης απα­σχό­λη­σης 24/μηνης διάρ­κειας (και όχι πέραν της 2/7/2021) για την αντι­με­τώ­πι­ση απρό­βλε­πτων και επει­γου­σών περι­στά­σε­ων καθαριότητας:

Οι θέσεις αφο­ρούν τα κτή­ρια του Ο.Α.Ε.Δ. εντός του Νομού Αττι­κής και των Νομών Αιτωλ/νίας, Αργο­λί­δας, Αρκα­δί­ας, Άρτας, Αχα­ΐ­ας, Βοιω­τί­ας, Δρά­μας, Δωδε­κα­νή­σου, Έβρου, Ευβοί­ας, Ευρυ­τα­νί­ας, Ζακύν­θου, Ηλεί­ας, Ημα­θί­ας, Ηρα­κλεί­ου, Θεσπρω­τί­ας Θεσ­σα­λο­νί­κης, Ιωαν­νί­νων, Καβά­λας, Καρ­δί­τσας, Καστο­ριάς, Κέρ­κυ­ρας, Κιλ­κίς, Κοζά­νης, Κοριν­θί­ας, Κυκλά­δων, Λακω­νί­ας, Λάρι­σας, Λασι­θί­ου, Λέσβου, Λευ­κά­δας, Μαγνη­σί­ας, Μεσ­ση­νί­ας, Ξάν­θης, Πέλ­λας, Πιε­ρί­ας, Πρε­βέ­ζης, Ρεθύ­μνης, Ροδό­πης, Σάμου, Σερ­ρών, Τρι­κά­λων, Φθιώ­τι­δας, Φλώ­ρι­νας, Φωκί­δας, Χαλ­κι­δι­κής, Χανί­ων και Χίου.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι ο Οργα­νι­σμός είχε ακυ­ρώ­σει τη δια­δι­κα­σία του δια­γω­νι­σμού και τις αιτή­σεις που είχαν κατα­τε­θεί στις αρχές Φεβρουα­ρί­ου, προ­κει­μέ­νου να επα­νεκ­δώ­σει νέα προκήρυξη.

Οι ενδια­φε­ρό­με­νοι καλού­νται να συμπλη­ρώ­σουν και να υπο­βά­λουν απο­κλει­στι­κά ηλε­κτρο­νι­κά την αίτη­ση – υπεύ­θυ­νη δήλω­ση ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 μέσω των Ηλε­κτρο­νι­κών Υπη­ρε­σιών της Δια­δι­κτυα­κής Πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

Κάθε υπο­ψή­φιος δικαιού­ται να υπο­βά­λει μία μόνο αίτηση.

Δεί­τε όλες τις τελευ­ταί­ες Ειδή­σεις από την Ελλά­δα και τον Κόσμο, τη στιγ­μή που συμ­βαί­νουν, στο Newsbomb.gr

Η προ­θε­σμία υπο­βο­λής των αιτή­σε­ων είναι 10 ημέ­ρες (υπο­λο­γι­ζό­με­νες ημε­ρο­λο­για­κά) και αρχί­ζει από την επό­με­νη ημέ­ρα της τελευ­ταί­ας δημο­σί­ευ­σης της παρού­σας σε δύο ημε­ρή­σιες ή εβδο­μα­διαί­ες τοπι­κές εφη­με­ρί­δες ή της ανάρ­τη­σής της στο κατά­στη­μα της υπη­ρε­σί­ας μας, στα κατα­στή­μα­τα αυτής, όπου προ­κη­ρύσ­σο­νται οι ανω­τέ­ρω θέσεις καθώς και στο χώρο των ανα­κοι­νώ­σε­ων των δημο­τι­κών κατα­στη­μά­των των δήμων, στους οποί­ους αυτά εδρεύ­ουν, εφό­σον η ανάρ­τη­ση είναι τυχόν μετα­γε­νέ­στε­ρη της δημο­σί­ευ­σης στις εφημερίδες.

Η ανω­τέ­ρω προ­θε­σμία λήγει με την παρέ­λευ­ση ολό­κλη­ρης της τελευ­ταί­ας ημέ­ρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαι­ρε­τέα (δημό­σια αργία) ή μη εργά­σι­μη, τότε η λήξη της προ­θε­σμί­ας μετα­τί­θε­ται την επό­με­νη εργά­σι­μη ημέρα.

Δείτε την προκήρυξη

500 θέσεις ΟΑΕΔ

 

Πηγή www.newsbomb.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων