- Διαφήμιση -

Μπαράζ εμπρησμών σε ΑΤΜ τα ξημερώματα

Εμπρηστές έβαλαν στόχο τους τη νύχτα τρία μηχανήματα αυτόματων συναλλαγών σε αντίστοιχα υποκαταστήματα τραπεζών.

Χωρίς να γίνουν αντι­λη­πτοί από κανέ­ναν, οι άγνω­στοι πυρ­πό­λη­σαν τα ΑΤΜ και προ­κά­λε­σαν σοβα­ρές ζημιές.

Το μπα­ράζ των εμπρη­στών ξεκί­νη­σε από τα Πετρά­λω­να και λίγο αργό­τε­ρα οι εμπρη­στές χτύ­πη­σαν σε δυο σημεία στη λεω­φό­ρο Βου­λιαγ­μέ­νης στο ύψος της Δάφνης.

Οι Αρχές εκτι­μούν ότι αρχι­κά περιέ­λου­σαν με εύφλε­κτο υγρό τα μηχα­νή­μα­τα, ενώ με το πρώ­το φως της ημέ­ρας θα συνε­χι­στεί η έρευ­να για να δια­πι­στω­θεί αν χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε και άλλος εμπρη­στι­κός μηχανισμός.

Οι αστυ­νο­μι­κοί περι­μέ­νουν να γίνει ανά­λη­ψη ευθύ­νης στο γνω­στό σάιτ του αντιε­ξου­σια­στι­κού χώρου, ενώ εκτι­μούν ότι οι εμπρη­σμοί εντάσ­σο­νται στο γενι­κό­τε­ρο σχέ­διο ενερ­γειών ως συμπα­ρά­στα­ση στη απερ­γία πεί­νας του αρχιε­κτε­λε­στή της 17 Νοέμ­βρη Δημή­τρη Κουφοντίνα.

 

Πηγή www.newsbomb.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων