- Διαφήμιση -

Ραγδαία επιδείνωση του καιρού με βροχές, καταιγίδες και χαλάζι – Δείτε σε ποιες περιοχές

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού, που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία τη Δευτέρα και την Τρίτη τα φαινόμενα θα επεκταθούν στη υπόλοιπη χώρα, με εξαίρεση το Νοτιοανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη

Από­το­μη επι­δεί­νω­ση του και­ρού ανα­μέ­νε­ται να ξεκι­νή­σει από το βρά­δυ της Δευ­τέ­ρας με βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες κατά κύριο λόγο στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπει­ρο, τη Δυτι­κή και Κεντρι­κή Μακε­δο­νία και τη Βόρεια Θεσσαλία.

Σύμ­φω­να με το Έκτα­κτο Δελ­τίο Επι­δεί­νω­σης Και­ρού, που εκδό­θη­κε από την Εθνι­κή Μετε­ω­ρο­λο­γι­κή Υπη­ρε­σία τη Δευ­τέ­ρα και την Τρί­τη τα φαι­νό­με­να θα επε­κτα­θούν στη υπό­λοι­πη χώρα, με εξαί­ρε­ση το Νοτιο­α­να­το­λι­κό Αιγαίο και την Κρήτη.

Από το από­γευ­μα της Τετάρ­της κι έπει­τα βρο­χές και καται­γί­δες ανα­μέ­νε­ται να σημειω­θούν κυρί­ως στα ηπει­ρω­τι­κά. Την Παρα­σκευή φαι­νό­με­να ανα­μέ­νο­νται μόνο στα Βόρεια ηπει­ρω­τι­κά κατά τις θερ­μές ώρες της ημέ­ρας. Αξί­ζει να σημειω­θεί ότι σε πολύ μεγά­λα υψό­με­τρα υπάρ­χει πιθα­νό­τη­τα να σημειω­θούν και χιονοπτώσεις.

Η θερ­μο­κρα­σία θα παρου­σιά­σει μικρή πτώ­ση (1 έως 4 βαθ­μούς) με εξαί­ρε­ση το Νοτιο­α­να­το­λι­κό Αιγαίο και την Κρή­τη όπου μάλι­στα τη Δευ­τέ­ρα και την Τρί­τη ανα­μέ­νε­ται άνο­δος. Οι άνε­μοι δεν ανα­μέ­νε­ται να ξεπε­ρά­σουν τα 7 μπο­φόρ. Σχε­τι­κή αύξη­ση θα παρου­σιά­σουν οι συγκε­ντρώ­σεις σκό­νης στην ατμό­σφαι­ρα από την Τρίτη.

Αττι­κή

Και­ρός: Αραιές νεφώ­σεις που γρή­γο­ρα θα πυκνώ­σουν και θα εκδη­λω­θούν τοπι­κές βρο­χές και από το μεση­μέ­ρι σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες οι οποί­ες πιθα­νώς να είναι πρό­σκαι­ρα τοπι­κά ισχυρές.
Άνε­μοι: Νοτιο­α­να­το­λι­κοί 3 με 5 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 13 έως 22 βαθ­μούς Κελσίου.

Θεσ­σα­λο­νί­κη

Και­ρός: Νεφώ­σεις με βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες οι οποί­ες τοπι­κά θα είναι ισχυρές.
Άνε­μοι: Ανα­το­λι­κοί νοτιο­α­να­το­λι­κοί 3 με 5 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 13 έως 21 βαθ­μούς Κελσίου.

Μακε­δο­νία και Θράκη

Και­ρός: Στη Δυτι­κή και Κεντρι­κή Μακε­δο­νία νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές. Σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες θα εκδη­λω­θούν στη δυτι­κή και την κεντρι­κή Μακε­δο­νία οι οποί­ες θα είναι τοπι­κά ισχυ­ρές, κυρί­ως στα δυτικά.
Στην ανα­το­λι­κή Μακε­δο­νία και τη Θρά­κη αραιές νεφώ­σεις που βαθ­μιαία θα πυκνώ­σουν και από το μεση­μέ­ρι θα σημειω­θούν τοπι­κές βρο­χές και πιθα­νώς μεμο­νω­μέ­νες καταιγίδες.
Άνε­μοι: Ανα­το­λι­κοί νοτιο­α­να­το­λι­κοί 3 με 5 και στα ανα­το­λι­κά τοπι­κά 6 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 12 έως 23 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στη δυτι­κή Μακε­δο­νία 3 με 4 βαθ­μούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονί­ου, Ήπει­ρος, Δυτι­κή Στε­ρεά και Δυτι­κή Πελοπόννησος

Και­ρός: Νεφώ­σεις με βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες οι οποί­ες θα είναι τοπι­κά ισχυρές.
Άνε­μοι: Νότιοι νοτιο­α­να­το­λι­κοί 4 με 6 και τοπι­κά στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 12 έως 22 βαθ­μούς Κελσίου.

Θεσ­σα­λία, Ανα­το­λι­κή Στε­ρεά, Εύβοια και Ανα­το­λι­κή Πελοπόννησος

Και­ρός: Νεφώ­σεις με βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες οι οποί­ες θα είναι τοπι­κά ισχυ­ρές αρχι­κά στην Πελο­πόν­νη­σο, μέχρι το μεση­μέ­ρι στη Θεσ­σα­λία και τις Σπο­ρά­δες και πρό­σκαι­ρα τις μεσημ­βρι­νές ώρες στην ανα­το­λι­κή Στε­ρεά και την Εύβοια.
Άνε­μοι: Νοτιο­α­να­το­λι­κοί 3 με 5 και από το μεση­μέ­ρι στα ανα­το­λι­κά και νότια τοπι­κά 6 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 13 έως 23 βαθ­μούς Κελσίου.

Κυκλά­δες και Κρήτη

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βρο­χές από το μεση­μέ­ρι στις Κυκλά­δες, όπου θα εκδη­λω­θούν και μεμο­νω­μέ­νες καταιγίδες.
Άνε­μοι: Νοτιο­α­να­το­λι­κοί 3 με 5 και από το μεση­μέ­ρι στα νότια τοπι­κά 6 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 14 έως 23 και στη βόρεια Κρή­τη έως 26 βαθ­μούς Κελσίου.

Νησιά Ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου και Δωδεκάνησα

Και­ρός: Αραιές νεφώ­σεις κατά περιό­δους πιο πυκνές με τοπι­κές βρο­χές στα βόρεια.
Άνε­μοι: Ανα­το­λι­κοί νοτιο­α­να­το­λι­κοί 3 με 5 και από τη νύχτα στα νησιά του ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου τοπι­κά 6 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 14 ως 24 βαθ­μούς Κελσίου.

 

Πηγή www.in.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων