- Διαφήμιση -

Tomorrowland: Έρχεται στην Αθήνα το δημοφιλές φεστιβάλ

Τα 15 του χρόνια γιορτάζει φέτος το Tomorrowland, το οποίο θα πραγματοποιηθεί φέτος και στην Αθήνα υποδεχόμενο καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο - Θα πραγματοποιηθεί φέτος σε 4 διαφορετικές χώρες

Τα 15 του χρό­νια γιορ­τά­ζει φέτος το Tomorrowland, το οποίο θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί φέτος και στην Αθή­να υπο­δε­χό­με­νο καλ­λι­τέ­χνες από όλο τον κόσμο. Ταξι­δεύ­ει φέτος στην Ελλά­δα, την Ισπα­νία, τη Μάλ­τα και την Πορτογαλία.

Πρό­κει­ται για ένα από τα μεγα­λύ­τε­ρα μου­σι­κά events με live εμφα­νί­σεις και ζωντα­νή δορυ­φο­ρι­κή μετά­δο­ση από το μεγά­λο φεστι­βάλ του Βελ­γί­ου, που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στις 27 Ιου­λί­ου, στην Πλα­τεία Νερού.

Θα φιλο­ξε­νή­σει διε­θνείς και εγχώ­ριους καλ­λι­τέ­χνες ενώ παράλ­λη­λα θα μετα­δο­θούν ζωντα­νά κατά τη διάρ­κεια του event και εμφα­νί­σεις των βασι­κών headliners από την κεντρι­κή σκη­νή του Βελγίου.

Στο Βέλ­γιο το φεστι­βάλ συνή­θως γίνε­ται sold out μέσα σε λίγες ώρες που­λώ­ντας πάνω από 400.000 εισι­τή­ρια! Η ειδι­κή προ­πώ­λη­ση θα ξεκι­νή­σει στις 15 Απρι­λί­ου και θα διαρ­κέ­σει μέχρι τις 24 του ίδιου μήνα.

Πολ­λές ειδι­κές εκδη­λώ­σεις θα διορ­γα­νω­θούν τη φετι­νή χρο­νιά για να εορ­τα­στεί η 15η επέ­τειος του Tomorrowland.

Το ξεκί­νη­μά του πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το 2005 και, στο διά­στη­μα μέχρι σήμε­ρα, έχει λάβει τέτοιες δια­στά­σεις που πλέ­ον θεω­ρεί­ται το δημο­φι­λέ­στε­ρο και εντυ­πω­σια­κό­τε­ρο μου­σι­κό φεστι­βάλ στον κόσμο.

 

Πηγή in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων