- Διαφήμιση -

Την εποχή που στην Αθήνα οι βοσκοί και τα κοπάδια αποτελούσαν μέρος της καθημερινότητας

Ήταν συνηθισμένο να κυκλοφορούν στους δρόμους τσοπάνηδες ντυμένοι με την κάπα και την γκλίτσα στο χέρι

Οι βοσκοί και τα κοπά­δια απο­τε­λού­σαν μέρος της καθη­με­ρι­νό­τη­τας. Διέ­κο­πταν μάλι­στα την κυκλο­φο­ρία και ακο­λου­θού­σαν αστι­κές δια­δρο­μές από το μαντρί μέχρι το κοντι­νά βοσκοτόπια.

Οι περι­βο­λά­ρη­δες της Αθή­νας κατήγ­γει­λαν συχνά τους τσο­πά­νη­δες ότι τους κατα­στρέ­φουν την παρα­γω­γή με την ανε­ξέ­λεγ­κτη βόσκηση.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων