- Διαφήμιση -

Στην τελική ευθεία τα έργα εκσυγχρονισμού του Ωδείου Αθηνών

To Ωδείο Αθη­νών με επι­κε­φα­λής τον επί­μο­νο πρό­ε­δρο του, Νίκο Τσού­χλο, αφύ­πνι­σε το επί­μη­κες και ημι­τε­λές από το 1976 αρχι­τε­κτό­νη­μα του Ιωάν­νη Δεσπο­τό­που­λου επί της Ρηγίλ­λης και Βασ. Γεωργίου.Το φθι­νό­πω­ρο παρα­δί­δε­ται ανα­μορ­φω­μέ­νο και εκσυγ­χρο­νι­σμέ­νο κατά το 1/3, περί­που 4.500 χιλά­δες τ.μ. της συνο­λι­κής επι­φά­νειας 14.000 τ.μ . του γιγα­ντιαί­ου αυτού μοντερ­νι­στι­κού κτιρίου.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων