- Διαφήμιση -

Σπείρα είχε διαπράξει περισσότερες από 100 ληστείες και κλοπές

Συνελήφθησαν τρία από τα δέκα άτομα που αποτελούσαν την εγκληματική οργάνωση

Σπεί­ρα που φέρε­ται ότι είχε δια­πρά­ξει περισ­σό­τε­ρες από 100 ληστεί­ες και κλο­πές σε Αττι­κή, Βοιω­τία και Εύβοια, εξαρ­θρώ­θη­κε από την υπο­διεύ­θυν­ση Ασφα­λεί­ας Δυτι­κής Αττικής.

Σε οργα­νω­μέ­νη αστυ­νο­μι­κή επι­χεί­ρη­ση που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε σε Ασπρό­πυρ­γο και Ελευ­σί­να, συνε­λή­φθη­σαν δύο άτο­μα ηλι­κί­ας 26 και 31 ετών, φερό­με­να ως μέλη της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης. Επι­πλέ­ον, ταυ­το­ποι­ή­θη­κε η συμ­με­το­χή στην οργά­νω­ση 22χρονου, ο οποί­ος είναι ήδη φυλα­κι­σμέ­νος. Παράλ­λη­λα, ταυ­το­ποι­ή­θη­καν και ανα­ζη­τού­νται άλλοι τέσ­σε­ρις συνερ­γοί τους. Σημειώ­νε­ται, ότι στο πλαί­σιο της επι­χεί­ρη­σης συνε­λή­φθη και 44χρονος, σε βάρος του οποί­ου εκκρε­μού­σαν κατα­δι­κα­στι­κές απο­φά­σεις για κλο­πές, σωμα­τι­κή βλά­βη, αντί­στα­ση, απει­λή και εξύβριση.

Σε βάρος των συλ­λη­φθέ­ντων σχη­μα­τί­στη­κε δικο­γρα­φία, κακουρ­γη­μα­τι­κού χαρα­κτή­ρα, για τα αδι­κή­μα­τα της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης που διέ­πρατ­τε ληστεί­ες και δια­κε­κρι­μέ­νες κλο­πές κατά συναυ­τουρ­γία και κατ’ συρ­ροή, της δια­κε­κρι­μέ­νης φθο­ράς ξένης ιδιο­κτη­σί­ας, του εμπρη­σμού καθώς και για παρά­βα­ση του νόμου περί όπλων.

Από την πολύ­μη­νη έρευ­να, προ­έ­κυ­ψε, ότι η σπεί­ρα που απο­τε­λεί­το του­λά­χι­στον από 10 άτο­μα, δρα­στη­ριο­ποιεί­το από τις αρχές του 2018 και διέ­πρατ­τε συστη­μα­τι­κά ληστεί­ες και κλο­πές σε δια­φό­ρων ειδών στό­χους, καθώς και κλο­πές αυτο­κι­νή­των, τα οποία χρη­σι­μο­ποιού­σαν για την παρά­νο­μη δρα­στη­ριό­τη­τά τους. Οι δρά­στες «χτυ­πού­σαν» σε περιο­χές της Δυτι­κής (Ασπρό­πυρ­γος, Ελευ­σί­να, Μάν­δρα, Μαγού­λα, Περι­στέ­ρι) και Βορειο­α­να­το­λι­κής Αττι­κής (Μαρού­σι, Ν. Φιλα­δέλ­φεια, Νέα Ιωνία, Λυκό­βρυ­ση, Καπαν­δρί­τι), του Πει­ραιά (Νίκαια), καθώς και της Βοιω­τί­ας (Θήβα, Σχη­μα­τά­ρι, Οινόη) και της Εύβοιας.

Σύμ­φω­να με την αστυ­νο­μία, τα μέλη της σπεί­ρας κινού­με­να βρα­δι­νές και πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες με κλεμ­μέ­να αυτο­κί­νη­τα, εντό­πι­ζαν τους στό­χους τους και αφού κάλυ­πταν τα χαρα­κτη­ρι­στι­κά τους με κου­κού­λες, μαντή­λια και γάντια, πραγ­μα­το­ποιού­σαν επι­θέ­σεις σε οικί­ες, κατα­στή­μα­τα και οδη­γούς οχη­μά­των, με την απει­λή ή χρή­ση μαχαι­ριών, κατσα­βι­διών και άλλων εργα­λεί­ων. Μάλι­στα, οι δρά­στες δεν δίστα­ζαν να ασκή­σουν στα θύμα­τά τους βία, σε περι­πτώ­σεις που αυτά αντιστέκονταν.

Παράλ­λη­λα, προ­κει­μέ­νου να είναι δυσχε­ρής ο εντο­πι­σμός τους, χρη­σι­μο­ποιού­σαν για τις μετα­ξύ τους επι­κοι­νω­νί­ες κινη­τά τηλέ­φω­να και κάρ­τες SIM, κατα­χω­ρι­σμέ­νες σε ονό­μα­τα ανύ­παρ­κτων αλλο­δα­πών, ενώ πυρ­πο­λού­σαν τα αυτο­κί­νη­τα που χρη­σι­μο­ποιού­σαν για τις εγκλη­μα­τι­κές πρά­ξεις τους.

Έως τώρα έχουν εξι­χνια­στεί 101 περι­πτώ­σεις ληστειών και κλο­πών, μετα­ξύ των οποί­ων 24 ληστεί­ες σε βάρος πεζών και οδη­γών οχη­μά­των, 10 ληστεί­ες σε πρα­τή­ρια υγρών καυ­σί­μων, 7 κλο­πές από κατα­στή­μα­τα και εται­ρεί­ες και 38 κλο­πές αυτοκινήτων.

Οι συλ­λη­φθέ­ντες, με τη δικο­γρα­φία που σχη­μα­τί­στη­κε σε βάρος τους, πρό­κει­ται να οδη­γη­θούν στον εισαγ­γε­λέα Πλημ­με­λειο­δι­κών Αθηνών.

 

Πηγή www.news.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων