- Διαφήμιση -

Προσλήψεις στο Βρεφοκομείο Αθηνών: Δείτε ειδικότητες και προθεσμία

Με 12 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα ο Δήμος Αθηναίων για το Δημοτικό Βρεφοκομείο. Με 12 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα ο Δήμος Αθηναίων για το Δημοτικό Βρεφοκομείο.

Το ΑΣΕΠ ενέ­κρι­νε τη σχε­τι­κή προ­κή­ρυ­ξη και οι ενδια­φε­ρό­με­νοι μπο­ρούν να υπο­βά­λουν αιτή­σεις και δικαιο­λο­γη­τι­κά εντός της 10ήμερης προθεσμίας.

Δυνα­τό­τη­τα συμ­με­το­χής στο νέο δια­γω­νι­σμό έχουν όλοι οι υπο­ψή­φιοι, ηλι­κί­ας 18–65 ετών.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι:

ΔΕ Υδραυ­λι­κών (2 θέσεις)
ΔΕ Ξυλουρ­γών – Επι­πλο­ποιών (2 θέσεις)
ΔΕ Σοβα­τζή­δων – Γυψα­δό­ροι (1 θέση)
ΔΕ Αλου­μι­νά­δων (1 θέση)
ΔΕ Σιδε­ράς (1 θέση)
ΔΕ Ελαιο­χρω­μα­τι­στών (4 θέσεις)
ΔΕ Μονω­τής (1 θέση)

Η ημε­ρο­μη­νία υπο­βο­λής των αιτή­σε­ων λήγει στις 9 Ιανουα­ρί­ου 2020.

Οι αιτή­σεις υπο­βάλ­λο­νται αυτο­προ­σώ­πως ή ταχυ­δρο­μι­κά, με συστη­μέ­νη επι­στο­λή, στη διεύ­θυν­ση Δημο­τι­κό Βρε­φο­κο­μείο Αθη­νών, Ρόδου 181 & Σερή­νου, Τ.Κ. 10443, Σεπό­λια, απευ­θύ­νο­ντας την στη Δ/νση Διοι­κη­τι­κού­Προ­σω­πι­κού-Τμή­μα Προσωπικού.

 

Πηγή newsbomb.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων