- Διαφήμιση -

Λ. Μεσογείων: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως 5 Απριλίου στο Χαλάνδρι

Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε τμήματα της Λ. Μεσογείων

 

Προ­σω­ρι­νή δια­κο­πή της κυκλο­φο­ρί­ας των οχη­μά­των σε τμή­μα­τα της Λ. Μεσο­γεί­ων, στο ύψος του Χαλαν­δρί­ου, προ­γραμ­μα­τί­στη­κε για το διά­στη­μα από 23 Μαρ­τί­ου έως 5 Απρι­λί­ου, καθ’ όλο το 24ωρο, λόγω εργα­σιών για την απο­κα­τά­στα­ση του οδοστρώματος.

Πιο ανα­λυ­τι­κά, θα ισχύ­σουν τα εξής:

Α΄ ΦΑΣΗ:

  • Προ­σω­ρι­νή δια­κο­πή της κυκλο­φο­ρί­ας των οχη­μά­των στις δύο αρι­στε­ρές λωρί­δες, στο ύψος της συμ­βο­λής της με την οδό Μιλ­τιά­δου έως το ύψος της συμ­βο­λή της με την οδό Σου­λί­ου, στο ρεύ­μα κυκλο­φο­ρί­ας προς Αθήνα.

Κατά τη δια­κο­πή η κυκλο­φο­ρία των οχη­μά­των θα διε­ξά­γε­ται από τις δύο υπό­λοι­πες λωρί­δες κυκλοφορίας.

  • Απα­γό­ρευ­ση της κυκλο­φο­ρί­ας των οχη­μά­των προς την οδό Ηπείρου.

Κατά τη δια­κο­πή η κυκλο­φο­ρία των οχη­μά­των θα διε­ξά­γε­ται από δύο εναλ­λα­κτι­κές διαδρομές:

  • Λ. Μεσο­γεί­ων — δεξιά Χαλαν­δρί­ου — αρι­στε­ρά Σου­λί­ου και στη συνέ­χεια ευθεία Ηπείρου
  • Λ. Μεσο­γεί­ων — αρι­στε­ρά Αρκα­δί­ου — αρι­στε­ρά Προ­βε­λεγ­γί­ου — ευθεία Αιτω­λί­ας — αρι­στε­ρά Ελ. Βενι­ζέ­λου — δεξιά Ηπείρου

Β΄ ΦΑΣΗ:

  • Προ­σω­ρι­νή δια­κο­πή της κυκλο­φο­ρί­ας των οχη­μά­των στη δεξιά λωρί­δα, στο ύψος της συμ­βο­λής της με την οδό Μιλ­τιά­δου έως το ύψος της συμ­βο­λή της με την οδό Σου­λί­ου, στο ρεύ­μα κυκλο­φο­ρί­ας προς Αθήνα.

Κατά τη δια­κο­πή η κυκλο­φο­ρία των οχη­μά­των θα διε­ξά­γε­ται από τις δύο άλλες λωρί­δες κυκλοφορίας.

Η τρο­χαία ζητεί από τους οδη­γούς να είναι ιδιαί­τε­ρα προ­σε­κτι­κοί κατά τη διέ­λευ­σή τους από τα σημεία των εργα­σιών και να ακο­λου­θούν την υπάρ­χου­σα οδι­κή σήμανση.

 

Πηγή www.naftemporiki.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων