- Διαφήμιση -

Μυστήριο με την τρίτη προσφορά για τη γραμμη 4

Για τακτικισμό κατηγορεί εμμέσως πλην σαφώς την ΤΕΡΝΑ η διοίκηση της «Αττικό Μετρό».

Για τακτι­κι­σμό κατη­γο­ρεί εμμέ­σως πλην σαφώς την ΤΕΡΝΑ η διοί­κη­ση της «Αττι­κό Μετρό». Οπως υπο­στη­ρί­ζει, η κοι­νο­πρα­ξία στην οποία συμ­με­τέ­χει η ελλη­νι­κή κατα­σκευα­στι­κή εται­ρεία κατέ­θε­σε τελι­κώς τεχνι­κή και οικο­νο­μι­κή προ­σφο­ρά στη δεύ­τε­ρη φάση του δια­γω­νι­σμού για την κατα­σκευή της νέας γραμ­μής του μετρό της Αθή­νας. Από την πλευ­ρά της η ΤΕΡΝΑ επι­μέ­νει ότι έχει ξεκα­θα­ρί­σει στην «Αττι­κό Μετρό» τους λόγους για τους οποί­ους δεν θα συμ­με­τά­σχει στη συνέ­χεια του διαγωνισμού.

Το ζήτη­μα προ­έ­κυ­ψε την προη­γού­με­νη Παρα­σκευή. Η «Αττι­κό Μετρό» ανα­κοί­νω­σε ότι ολο­κλη­ρώ­θη­κε η δια­δι­κα­σία υπο­βο­λής τεχνι­κών και οικο­νο­μι­κών προ­σφο­ρών και από τις τρεις κοι­νο­πρα­ξί­ες που είχαν περά­σει από το στά­διο της προ­ε­πι­λο­γής (ΤΕΡΝΑ Α.Ε. — Vinci — Siemens AG «TVS», J&P Αβαξ Α.Ε. — Ghella SpA — Alstom Transport SA και Ακτωρ ΑΤΕ — Ansaldo STP S.p.A — Hitachi Rail Italy Spa) εκφρά­ζο­ντας την ικα­νο­ποί­η­σή της για την απρό­σκο­πτη εξέ­λι­ξη της δια­δι­κα­σί­ας. Την ίδια ημέ­ρα όμως από την ΤΕΡΝΑ «διέρ­ρευ­σε» η πλη­ρο­φο­ρία ότι η κοι­νο­πρα­ξία στην οποία συμ­με­τεί­χε δεν κατέ­θε­σε προ­σφο­ρά στη β΄ φάση του δια­γω­νι­σμού, υπο­βάλ­λο­ντας εγγρά­φως στην εται­ρεία την αιτιο­λό­γη­ση για την από­φα­σή της.

Η δημο­σιο­ποί­η­ση της θέσης της ΤΕΡΝΑ δεί­χνει να προ­κά­λε­σε ενό­χλη­ση στην «Αττι­κό Μετρό», καθώς εμμέ­σως πλην σαφώς αμφι­σβη­τεί ακό­μα και τη συνέ­χι­ση του δια­γω­νι­σμού. «Η ΤΕΡΝΑ έχει κατα­θέ­σει προ­σφο­ρά. Αν αυτή είναι μια “μη προ­σφο­ρά”, αυτό θα το κρί­νει η επι­τρο­πή του δια­γω­νι­σμού», λέει στην «Κ» ο διευ­θύ­νων σύμ­βου­λος της «Αττι­κό Μετρό», Θόδω­ρος Παπα­δό­που­λος. «Η δια­δι­κα­σία θα διαρ­κέ­σει αρκε­τές εβδο­μά­δες. Θα ξεκι­νή­σει με την αξιο­λό­γη­ση της τεχνι­κής προ­σφο­ράς, με τα ζητή­μα­τα που ικα­νο­ποιεί ή όχι και με τη βαθ­μο­λό­γη­ση των λύσε­ων και θα ακο­λου­θή­σει η εξέ­τα­ση της οικο­νο­μι­κής προ­σφο­ράς». Ο κ. Παπα­δό­που­λος επι­βε­βαιώ­νει ότι η κοι­νο­πρα­ξία στην οποία συμ­με­τέ­χει η ΤΕΡΝΑ κατέ­θε­σε ένα επι­πλέ­ον έγγρα­φο. «Δεν μπο­ρώ να μιλή­σω γι’ αυτό. Πάντως, δεν προ­βλέ­πε­ται από τη δια­γω­νι­στι­κή δια­δι­κα­σία. Εχω την πεποί­θη­ση πως αν τυχόν η προ­σφο­ρά της συγκε­κρι­μέ­νης κοι­νο­πρα­ξί­ας απορ­ρι­φθεί δεν θα είναι εξαι­τί­ας του συγκε­κρι­μέ­νου εγγράφου».

Από την πλευ­ρά της η ΤΕΡΝΑ επι­μέ­νει ότι δεν έχει κατα­τε­θεί φάκε­λος με τεχνι­κή και οικο­νο­μι­κή προ­σφο­ρά, παρά μόνο το έγγρα­φο με το οποίο εκφρά­ζο­νται οι επι­φυ­λά­ξεις της. Οπως υπο­στή­ρι­ξε στέ­λε­χος της ΤΕΡΝΑ, το ζήτη­μα είναι τυπι­κό, καθώς η δια­δι­κα­σία αξιο­λό­γη­σης μόλις έχει ξεκι­νή­σει. Σύμ­φω­να με την ίδια πηγή, την από­φα­ση της ΤΕΡΝΑ επη­ρέ­α­σαν οι σημα­ντι­κές αβε­βαιό­τη­τες με τις οποί­ες βρί­σκε­ται αντι­μέ­τω­πος ο δια­γω­νι­σμός και σχε­τί­ζο­νται με τις προ­σφυ­γές στο Συμ­βού­λιο της Επι­κρα­τεί­ας (η πρώ­τη για τη συμ­με­το­χή ΑΚΤΩΡ και ΤΕΡΝΑ στον δια­γω­νι­σμό για το Ακτιο — Αμβρα­κία και η δεύ­τε­ρη του ομί­λου Μυτι­λη­ναί­ου για τον δια­γω­νι­σμό της γραμ­μής 4) και την πρό­σφα­τη από­φα­ση της Επι­τρο­πής Αντα­γω­νι­σμού. Με δεδο­μέ­νο πάντως τον πολύ μεγά­λο προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό του έργου (ξεπερ­νά­ει το 1,5 δισ. ευρώ), οι συγκρού­σεις των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων που το διεκ­δι­κούν είναι απο­λύ­τως ανα­με­νό­με­νες και συχνά οδη­γούν… σε ανα­πά­ντε­χους «γάμους». Η «Αττι­κό Μετρό» πάντως δεν επι­θυ­μεί να κλο­νι­στεί η αξιο­πι­στία της δια­δι­κα­σί­ας, καθώς η συμ­με­το­χή μόνο δύο ομί­λων περιο­ρί­ζει, όπως είναι επό­με­νο, τον αντα­γω­νι­σμό. «Στην ανα­μο­νή» βρί­σκε­ται και ο δια­γω­νι­σμός για τις πρό­δρο­μες εργα­σί­ες του ίδιου έργου.

 

Πηγή http:/www.kathimerini.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων