- Διαφήμιση -

Καιρός “Ηφαιστίων”: Έκτακτα μέτρα από τον Δήμο Αθηναίων

Λόγω του κύματος κακοκαιρίας και των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών που φέρνει ο "Ηφαιστίων", ο Δήμος Αθηναίων προχωρά στην διάθεση θερμαινόμενων χώρων για την προστασία των αστέγων και μάλιστα επί 24ωρης βάσης.

Συγκε­κρι­μέ­να, από τις 20:00 το βρά­δυ της Κυρια­κής και συνε­χώς, χωρίς δια­κο­πή, ως τις 08:00 το πρωί της Τρί­της (7.1.2020) οπό­τε και θα επα­νε­κτι­μη­θεί ο… “Ηφαι­στί­ων”, δια­τί­θε­νται οι εξής χώροι:

1. Λέσχη Φιλί­ας Αγί­ου Παύ­λου (Μαμού­ρη 22 & Δύμης – Τηλ: 210 8223946)

2. Λέσχη Φιλί­ας Πανόρ­μου (Πανόρ­μου & Βαθέ­ος 25 – Τηλ: 210 6459890)

3. Ο 1ος όρο­φος της 4ης Δημο­τι­κής Κοι­νό­τη­τας (Λένορ­μαν & Αλε­ξαν­δρεί­ας 35 – Τηλ: 210 5152144 & 210 5143838)

Για τον ίδιο σκο­πό, σε συνεν­νό­η­ση – συνερ­γα­σία των Ιατρών του Κόσμου με τον Δήμο Αθη­ναί­ων, δια­τί­θε­ται χώρος – υπνω­τή­ριο επί της οδού Αλι­καρ­νασ­σού 49 στην Ακα­δη­μία Πλά­τω­νος με ωρά­ριο λει­τουρ­γί­ας 19:00 – 08:00 και με τηλέ­φω­νο επι­κοι­νω­νί­ας 210 5246920.

Επί­σης, συνερ­γεία καθώς και η Κινη­τή Μονά­δα Φρο­ντί­δας του Κέντρου Υπο­δο­χής και Αλλη­λεγ­γύ­ης του Δήμου Αθη­ναί­ων (ΚΥΑΔΑ), θα δια­νέ­μουν σε σημεία που βρί­σκο­νται άστε­γοι, ζεστό τσάι, φαγη­τό, κου­βέρ­τες και είδη πρώ­της ανά­γκης ενώ θα ενη­με­ρώ­νουν και για τη λει­τουρ­γία των θερ­μαι­νό­με­νων χώρων.

Σε επι­φυ­λα­κή θα βρί­σκε­ται και η Δημο­τι­κή Αστυ­νο­μία ενώ σε 24ωρη ετοι­μό­τη­τα βρί­σκο­νται προ­σω­πι­κό και μηχα­νή­μα­τα με τον απαι­τού­με­νο εξο­πλι­σμό, από τις διευ­θύν­σεις Καθα­ριό­τη­τας, Μηχα­νο­λο­γι­κού, Οδο­ποι­ί­ας, Απο­χέ­τευ­σης και Κοι­νο­χρή­στων Χώρων για την περί­πτω­ση χιο­νό­πτω­σης σε περιο­χές της πρωτεύουσας(εκχιονιστικά, φορ­τω­τές, μηχα­νή­μα­τα ρίψης αλα­τιού κ.α.)

Σε 24ωρη βάση θα λει­τουρ­γεί και το τηλε­φω­νι­κό κέντρο του ΚΥΑΔΑ (210 5246515–16) για να δέχε­ται ανα­φο­ρές πολι­τών σχε­τι­κά με αστέ­γους που χρειά­ζο­νται βοήθεια.

Για όλη την διάρ­κεια των 24ωρου οι πολί­τες μπο­ρούν να απευ­θύ­νο­νται και στην γραμ­μή επι­κοι­νω­νί­ας του δήμου Αθη­ναί­ων, 1595 προ­κει­μέ­νου να αντι­με­τω­πι­στούν έκτα­κτα περιστατικά.

 

Πηγή www.newsit.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων