- Διαφήμιση -

ΙΣΑ για τραυματισμό γιατρού στο Ιπποκράτειο από πτώση ασανσέρ: Πρωτοφανές συμβάν

Άγιο είχε γιατρός στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο όταν έπεσε το ασανσέρ στο οποίο επέβαινε από τον 4ο όροφο στον 1ο. Ο γιατρός, ο οποίος ήταν μέσα σε αυτό, υπέστη κατάγματα και μεταφέρθηκε στην ορθοπεδική κλινική.

Με ανα­κοί­νω­σή του ο Ιατρι­κός Σύλ­λο­γος Αθη­νών δια­μαρ­τύ­ρε­ται εντό­νως για τον τραυ­μα­τι­σμό του ιατρού στο Ιππο­κρά­τειο νοσοκομείο.

«Πρό­κει­ται για ένα ακό­μα πρω­το­φα­νές συμ­βάν που ανα­δει­κνύ­ει την κατάρ­ρευ­ση του Εθνι­κού Συστή­μα­τος Υγεί­ας, από την υπο­χρη­μα­το­δό­τι­ση και την υπο­στε­λέ­χω­ση. Οι νοσο­κο­μεια­κοί για­τροί εργά­ζο­νται σε ιδιαί­τε­ρα δυσμε­νείς συν­θή­κες που όπως απο­δει­κνύ­ε­ται για άλλη μια φορά, εγκυ­μο­νούν κιν­δύ­νους, τόσο για τους ασθε­νείς όσο και για το προ­σω­πι­κό», αναφέρει.

Σχο­λιά­ζο­ντας το θέμα, ο πρό­ε­δρος του ΙΣΑ Γιώρ­γος Πατού­λης τόνι­σε τα εξής:
«Τα δημό­σια νοσο­κο­μεία λει­τουρ­γούν πλέ­ον ορια­κά, με ελά­χι­στο προ­σω­πι­κό και σοβα­ρές ελλεί­ψεις, σε υλι­κά και εξο­πλι­σμό. Το ατυ­χέ­στα­το αυτό συμ­βάν δυστυ­χώς δεν είναι ούτε τυχαίο, ούτε μεμο­νω­μέ­νο. Υπάρ­χει σοβα­ρό πρό­βλη­μα, με τη συντή­ρη­ση τόσο του τεχνο­λο­γι­κού εξο­πλι­σμού, όσο και των κτι­ρια­κών υπο­δο­μών, των δημό­σιων νοσο­κο­μεί­ων. Το προ­σω­πι­κό των νοσο­κο­μεί­ων, εργά­ζε­ται σε συν­θή­κες επαγ­γελ­μα­τι­κής εξου­θέ­νω­σης, δίνο­ντας μάχη για να κρα­τή­σει όρθιο το σύστη­μα υγεί­ας που καταρρέει».

Ο ΙΣΑ ζητά την αύξη­ση της χρη­μα­το­δό­τη­σης των δημό­σιων νοσο­κο­μεί­ων, τη στε­λέ­χω­σή τους με προ­σω­πι­κό και τον εκσυγ­χρο­νι­σμό της τεχνο­λο­γι­κής και κτι­ρια­κής υπο­δο­μής τους προ­κει­μέ­νου να δια­σφα­λι­στεί η ασφά­λεια του προ­σω­πι­κού και των ασθενών.

 

Πηγή www.iefimerida.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων