- Διαφήμιση -

Βίντεο: Ο Κώστας Μπακογιάννης παρουσίασε τους υποψήφιους του συνδυασμού «Αθήνα Ψηλά»

Χρήστος Τεντόμας, Αλεξία Έβερτ, Κατερίνα Γκαγκάκη, Γιούρκας Σεϊταρίδης, Ανδρέας Κωνσταντάτος, και τρεις αντιδήμαρχοι του Γιώργου Καμίνη (Ανδρέας Βαρελάς, Λενιώ Μυριβήλη, Γιώργος Αποστολόπουλος) ανάμεσα στους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους - Όλα τα ονόματα

To ψηφο­δέλ­τιο του συν­δυα­σμού του «Αθή­να Ψηλά» παρου­σί­α­σε από­ψε ο υπο­ψή­φιος Δήμαρ­χος Κώστας Μπα­κο­γιάν­νης σε μεγά­λη ανοι­κτή εκδή­λω­ση στο Μετς. Ο συν­δυα­σμός «Αθή­να Ψηλά» περι­λαμ­βά­νει 229 πρό­σω­πα τα οποία προ­έρ­χο­νται από πολ­λούς δια­φο­ρε­τι­κούς πολι­τι­κούς και κομ­μα­τι­κούς χώρους.

Από την παρά­τα­ξη Καμί­νη, είναι υπο­ψή­φιοι με τον κ. Μπα­κο­γιάν­νη οι αντι­δή­μαρ­χοι Ανδρέ­ας Βαρε­λάς, Γιώρ­γος Απο­στο­λό­που­λος, Λενιώ Μυρι­βή­λη και η δημο­τι­κή σύμ­βου­λος Μελί­να Δασκα­λά­κη. Επί­σης, υπο­ψή­φιοι είναι οι δημο­τι­κοί σύμ­βου­λοι από παρα­τά­ξεις της τωρι­νής αντι­πο­λί­τευ­σης στον δήμο: Νίκος Βαφειά­δης, Χρή­στος Τεντό­μας ( με μακρά πορεία στον δήμο Αθη­ναί­ων) και Νίκος Αβραμίδης.
Στο ψηφο­δέλ­τιο είναι ακό­μη η Αλε­ξία Έβερτ- Αλβέρ­τη, επι­κοι­νω­νιο­λό­γος, η Σερα­φί­να Παπα­δη­μη­τρί­ου από την action animal, ο πρώ­ην διε­θνής ποδο­σφαι­ρι­στής, Γιούρ­κας Σεϊ­τα­ρί­δης, οι δημο­σιο­γρά­φοι Λευ­τέ­ρης Σκια­δάς, Ανδρέ­ας Κων­στα­ντά­τος και Πόπη Δομά­ζου, οι ηθο­ποιοί Νίκος Ορφα­νός (είχε εκλε­γεί βου­λευ­τής με το Ποτά­μι) και Άγγε­λος Παπα­δη­μη­τρί­ου, ο πρό­ε­δρος του Εμπο­ρι­κού Συλ­λό­γου Αθη­νών Σταύ­ρος Καφού­κης, η μου­σι­κός Χρι­στί­να Κόκο­τα, οι πρώ­ην δημο­τι­κοί σύμ­βου­λοι Ανδρέ­ας Παπα­δά­κης, Βασί­λης Κορο­μά­τζος κ.α.

Το ψηφο­δέλ­τιο χαρα­κτη­ρί­ζε­ται από μια εντυ­πω­σια­κή δυνα­μι­κή ανα­νέ­ω­σης καθώς περί­που το 60% των υπο­ψη­φί­ων Δημο­τι­κών και Κοι­νο­τι­κών Συμ­βού­λων παίρ­νουν για πρώ­τη φορά μέρος στην εκλο­γι­κή δια­δι­κα­σία διεκ­δί­κη­σης της ψήφου των Αθη­ναί­ων. Παράλ­λη­λα δεν λεί­πουν στε­λέ­χη τα οποία έχουν σημα­ντι­κή και ιδιαί­τε­ρα θετι­κή εμπει­ρία στον Δήμο αφού τον έχουν υπη­ρε­τή­σει και συνε­χί­ζουν να το κάνουν μέχρι και σήμερα.

Είναι αξιο­ση­μεί­ω­το μάλι­στα ότι προ­έρ­χο­νται από αρκε­τές δια­φο­ρε­τι­κές δημο­τι­κές παρα­τά­ξεις οι οποί­ες στις προη­γού­με­νες εκλο­γές ήταν αντί­πα­λες μετα­ξύ τους. Τόσο οι υπο­ψή­φιοι Δημο­τι­κοί όσο και οι υπο­ψή­φιοι Κοι­νο­τι­κοί Σύμ­βου­λοι εκπρο­σω­πούν όλο το εύρος των κοι­νω­νι­κών και επαγ­γελ­μα­τι­κών ομά­δων έτσι ώστε σε κάθε επί­πε­δο διοί­κη­σης του Δήμου να έχουν λόγο και ρόλο όλοι οι δημό­τες της Αθή­νας. Είναι πρό­σω­πα με ξεχω­ρι­στές ανα­φο­ρές και μάχες, καθέ­νας για την κοι­νω­νι­κή αλλά και επαγ­γελ­μα­τι­κή ομά­δα του αλλά και για την γει­το­νιά της Αθή­νας στην οποία μένει ή εργάζεται.

Εκτός από την συγκρό­τη­ση του συν­δυα­σμού για το Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο, ιδιαί­τε­ρη σημα­σία δόθη­κε και στην εκπρο­σώ­πη­ση των επτά Δημο­τι­κών Κοι­νο­τή­των καθώς για τον Κώστα Μπα­κο­γιάν­νη απο­τε­λούν επτά μικρό­τε­ρους ξεχω­ρι­στούς Δήμους. Γι’ αυτό το λόγο θα παρου­σια­στούν σύντο­μα επτά ξεχω­ρι­στά προ­γράμ­μα­τα με απο­κέ­ντρω­ση μέσων, πόρων και αρμο­διο­τή­των, για καθε­μιά από τις Δημο­τι­κές Κοι­νό­τη­τες «Οι Δημο­τι­κές Κοι­νό­τη­τες είναι το κύτ­τα­ρο του Δήμου. Τις θέλου­με στην πρώ­τη γραμ­μή. Μαχη­τι­κές και παρεμ­βα­τι­κές» τόνι­σε ο Κώστας Μπα­κο­γιάν­νης παρου­σιά­ζο­ντας τους υπο­ψη­φί­ους του συν­δυα­σμού «Αθή­να Ψηλά». Και πρό­σθε­σε: «Το ψηφο­δέλ­τιο μας συν­δυά­ζει την σημα­ντι­κή εμπει­ρία στην αυτο­διοί­κη­ση με έναν αέρα δυνα­μι­κής ανα­νέ­ω­σης. Έξι στους δέκα υπο­ψη­φί­ους συμ­με­τέ­χουν πρώ­τη φορά σε δημο­τι­κές εκλο­γές. Είναι άνθρω­ποι οι οποί­οι απο­φά­σι­σαν να βρε­θού­με όλοι μαζί και να βάλουν τα δυνα­τά τους στην προ­σπά­θειά μας να αλλά­ξει η εικό­να της πόλης. Είναι όμως μαζί μας και έμπει­ροι αυτο­διοί­κη­τοί οι οποί­οι το 2014 βρί­σκο­νταν σε τέσ­σε­ρις δια­φο­ρε­τι­κές παρα­τά­ξεις στο δημο­τι­κό συμ­βού­λιο της Αθή­νας. Τότε ήταν αντί­πα­λοι και σήμε­ρα ενώ­νουν τις δυνά­μεις τους για το καλό της πόλης».

Υπο­ψή­φιοι Δημο­τι­κοί Σύμβουλοι

Υπο­ψή­φιοι Σύμ­βου­λοι για την Πρώ­τη Δημο­τι­κή Κοινότητα 

Υπο­ψή­φιοι Σύμ­βου­λοι για την Δεύ­τε­ρη Δημο­τι­κή Κοινότητα 

Υπο­ψή­φιοι Σύμ­βου­λοι για την Τρί­τη Δημο­τι­κή Κοινότητα

Υπο­ψή­φιοι Σύμ­βου­λοι για την Τέταρ­τη Δημο­τι­κή Κοινότητα 

Υπο­ψή­φιοι Σύμ­βου­λοι για την Πέμ­πτη Δημο­τι­κή Κοινότητα 

Υπο­ψή­φιοι Σύμ­βου­λοι για την Έκτη Δημο­τι­κή Κοινότητα 

Υπο­ψή­φιοι Σύμ­βου­λοι για την Έβδο­μη Δημο­τι­κή Κοινότητα

 

 

Πηγή www.protothema.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων