- Διαφήμιση -

Επίδειξη πρώτων βοηθειών από το ΕΚΑΒ στην πλατεία Συντάγματος [εικόνες]

Επίδειξη Πρώτων Βοηθειών βασικής υποστήριξης της ζωής, πραγματοποίησαν σήμερα Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου, διασώστες του ΕΚΑΒ στο κέντρο της Αθήνας.

Τη σημα­σία των πρώ­των βοη­θειών στην κοι­νω­νία, είχε ως στό­χο να ανα­δεί­ξει η δρά­ση του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας που έγι­νε το πρωί με επί­δει­ξη πρώ­των βοη­θειών στο Σύνταγ­μα, με αφορ­μή την Παγκό­σμια Ημέ­ρα Πρώ­των Βοηθειών.

Στην επί­δει­ξη Πρώ­των Βοη­θειών βασι­κής υπο­στή­ρι­ξης της ζωής, που έγι­νε από δια­σώ­στες του ΕΚΑΒ, έδω­σε το «παρών» και ο υπουρ­γός Υγεί­ας Βασί­λης Κικί­λιας, ο οποί­ος τόνι­σε πως ο λόγος ύπαρ­ξης του Υπουρ­γεί­ου, αλλά και του ΕΚΑΒ — που είναι το πρώ­το κομ­μά­τι του ΕΣΥ που έρχε­ται σε επα­φή με τον ασθε­νή- είναι να σώζο­νται ζωές, να ανα­κου­φί­ζο­νται ευπα­θείς ομά­δες, να βελ­τιώ­νε­ται η ζωή των πολιτών.

Οχή­μα­τα του ΕΚΑΒ στο Σύνταγμα

 

«Είναι σημα­ντι­κό να γνω­ρί­ζει ο κόσμος τα βασι­κά των Πρώ­των Βοη­θειών. Ξεκι­νώ­ντας από σήμε­ρα που είναι η Παγκό­σμια Ημέ­ρα Πρώ­των Βοη­θειών, οι δρά­σεις αυτές θα συνε­χι­στούν σε ολό­κλη­ρη τη χώρα. Η επό­με­νη κίνη­ση που θα κάνου­με, σε συνερ­γα­σία με την υπουρ­γό Παι­δεί­ας Νίκη Κερα­μέ­ως και το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας, είναι να οργα­νώ­σου­με τέτοιες δρά­σεις στα λύκεια όλης της χώρας» ανέ­φε­ρε ο υπουρ­γός Υγεί­ας και τόνισε:

Δια­σώ­στης του ΕΚΑΒ εφαρ­μό­ζει ΚΑΡΠΑ σε κούκλα

 

«Είμαι σίγου­ρος ότι το ΕΚΑΒ θα κάνει ό,τι μπο­ρεί, για να αντι­με­τω­πί­ζει με τον καλύ­τε­ρο δυνα­τό τρό­πο τα περι­στα­τι­κά σε όλη τη χώρα. Θέλου­με και τους συμπο­λί­τες μας δίπλα στο Σύστη­μα Υγεί­ας. Το Σύστη­μα Υγεί­ας δεν είναι κάτι άυλο και θεω­ρη­τι­κό. Είναι οι δια­σώ­στες μας, οι νοση­λευ­τές μας, οι για­τροί μας που πασχί­ζουν καθη­με­ρι­νά. Για­τί η προ­σπά­θεια να σώσεις έστω και μία ανθρώ­πι­νη ζωή, είναι κάτι ιερό».

Δια­σώ­στης δεί­χνει πώς πρέ­πει να δίνου­με το φιλί της ζωής

 

Φωτο­γρα­φί­ες: EUROKINISSI/ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΙΣΙΝΑΣ

Πηγή www.iefimerida.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων