- Διαφήμιση -

Έλεγχοι τροχαίας στην Αθήνα: Πάνω από 80 αυτοκίνητα είχαν παρκάρει σε ράμπες ΑΜΕΑ

Ο γερανός σήκωσε 21 οχήματα

Συνο­λι­κά 80 παρα­βά­σεις, που αφο­ρούν σε στάθ­μευ­ση οχη­μά­των σε ράμπες ΑΜΕΑ, σε διά­φο­ρα σημεία των Δήμων Αθη­ναί­ων και Πει­ραιά, βεβαί­ω­σε η Διεύ­θυν­ση Τρο­χαί­ας Αττι­κής, σε ειδι­κή επι­χεί­ρη­ση που πραγματοποίησε.

Όσον αφο­ρά την Αθή­να, τα συνερ­γεία των αστυ­νο­μι­κών δρα­στη­ριο­ποι­ή­θη­καν κυρί­ως στις οδούς Χαρι­λά­ου Τρι­κού­πη, Ιππο­κρά­τους, Σπύ­ρου Μερ­κού­ρη, Εμπε­δο­κλέ­ους, Ριζά­ρη, Υμητ­τού, Μομ­φε­ρά­του, Δημη­τσά­νης, Μάρ­νη και Ανα­παύ­σε­ως. Βεβαί­ω­σαν 31 παρα­βά­σεις, ενώ μετα­φέρ­θη­καν με γερα­νο­φό­ρο όχη­μα 2 οχήματα.

Σύμ­φω­να με την Τρο­χαία, αντί­στοι­χη εξόρ­μη­ση πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε την προη­γού­με­νη εβδο­μά­δα και στην περιο­χή του Δήμου Πει­ραιά, κατά την οποία βεβαιώ­θη­καν 49 παρα­βά­σεις σε ράμπες ΑΜΕΑ και μετα­φέρ­θη­καν με γερα­νο­φό­ρο όχη­μα 21 οχήματα.

Ανά­λο­γες ειδι­κές επι­χει­ρή­σεις προ­γραμ­μα­τί­ζο­νται και θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν, σύμ­φω­να με την Τρο­χαία και σε άλλες περιο­χές της Αττι­κής, με στό­χο τη βελ­τί­ω­ση της καθη­με­ρι­νό­τη­τας των πολι­τών και τη δια­σφά­λι­ση υψη­λού επι­πέ­δου οδι­κής ασφάλειας.

 

Πηγή www.newsbeast.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων