- Διαφήμιση -

Δήμος Αθηναίων: Παρατείνονται τα μέτρα για τους άστεγους λόγω ψύχους

Παράταση στα έκτακτα μέτρα για την προστασία των αστέγων από το ψύχος, δίνει ο δήμος Αθηναίων, μετά τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Τα μέτρα για τους άστε­γους θα ισχύ­σουν από­ψε και αύριο, λόγω της μετε­ω­ρο­λο­γι­κής πρό­γνω­σης για χαμη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες ιδιαί­τε­ρα τις νυχτε­ρι­νές ώρες, με τον Δήμο Αθη­ναί­ων να συνε­χί­ζει να δια­θέ­τει από σήμε­ρα στις 20:00 έως τις 08:00 αύριο Σάβ­βα­το 8 Φεβρουα­ρί­ου και από τις 20:00 αύριο ως τις 08:00 μεθαύ­ριο Κυρια­κή 9 Φεβρουα­ρί­ου τις εξής θερ­μαι­νό­με­νες αίθουσες:

1. Λέσχη Φιλί­ας Αγί­ου Ελευ­θε­ρί­ου (Αχαρ­νών 372, τηλ. 210 2012334)

2. Ο 1ος όρο­φος της 4ης Δημο­τι­κής Κοι­νό­τη­τας (Λένορ­μαν & Αλε­ξαν­δρεί­ας 35, τηλ. 210 5143838)

Επί­σης, σε συνεν­νό­η­ση – συνερ­γα­σία των Για­τρών του Κόσμου με τον Δήμο Αθη­ναί­ων, δια­τί­θε­ται χώρος – υπνω­τή­ριο επί της οδού Αλι­καρ­νασ­σού 49 στην Ακα­δη­μία Πλά­τω­νος με ωρά­ριο λει­τουρ­γί­ας 19:00 – 08:00 και με τηλέ­φω­νο επι­κοι­νω­νί­ας 210 5246920.

Η συμβολή ΚΥΑΔΑ και Δημοτικής Αστυνομίας

Ταυ­τό­χρο­να συνερ­γεία και η Κινη­τή Μονά­δα Φρο­ντί­δας του Κέντρου Υπο­δο­χής και Αλλη­λεγ­γύ­ης του Δήμου Αθη­ναί­ων (ΚΥΑΔΑ), θα δια­νέ­μουν σε σημεία που βρί­σκο­νται άστε­γοι, ζεστό τσάι, φαγη­τό, κου­βέρ­τες και είδη πρώ­της ανά­γκης ενώ θα ενη­με­ρώ­νουν και για τη λει­τουρ­γία των θερ­μαι­νό­με­νων χώρων.

Σε επι­φυ­λα­κή θα βρί­σκε­ται η Δημο­τι­κή Αστυ­νο­μία, καθώς στε­λέ­χη της θα επο­πτεύ­ουν τους θερ­μαι­νό­με­νους χώρους.

Σε όλη την διάρ­κεια των 24ωρου οι πολί­τες μπο­ρούν να απευ­θύ­νο­νται και στην γραμ­μή επι­κοι­νω­νί­ας του δήμου Αθη­ναί­ων, 1595 προ­κει­μέ­νου να αντι­με­τω­πι­στούν έκτα­κτα περιστατικά.

 

Πηγή www.newsit.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων