- Διαφήμιση -

25 Μαρτίου 2019: Αυξημένα μέτρα της τροχαίας – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Ιδιαίτερα αυξημένα θα είναι τα μέτρα της Τροχαίας σε όλη την επικράτεια κατά την περίοδο εορτασμού της 25ης Μαρτίου 2019. Θα ισχύουν επίσης απαγορεύσεις κίνησης φορτηγών αυτοκινήτων ωφέλιμου φορτίου άνω του 1,5 τόνου.

25 Μαρ­τί­ου 2019 με… αυξη­μέ­να μέτρα της Τρο­χαί­ας σε όλο το οδι­κό δίκτυο της χώρας. Η Ελλη­νι­κή Αστυ­νο­μία, λόγω της αυξη­μέ­νης κίνη­σης των εκδρο­μέ­ων, ενό­ψει του εορ­τα­σμού της 25ης Μαρ­τί­ου, λαμ­βά­νει αυξη­μέ­να μέτρα Τρο­χαί­ας, κατά το διά­στη­μα από 22 έως 25 Μαρ­τί­ου 2019, σε όλο το οδι­κό δίκτυο της Χώρας, με σκο­πό την ασφα­λή μετα­κί­νη­ση των πολι­τών και την πρό­λη­ψη των τρο­χαί­ων ατυχημάτων.

Ο σχε­δια­σμός των μέτρων περι­λαμ­βά­νει μευ­τα­ξύ άλλων:

αστυ­νό­μευ­ση του οδι­κού δικτύ­ου κατά τομείς, βάσει των ιδιαί­τε­ρων κυκλο­φο­ρια­κών συν­θη­κών κάθε περιοχής,
αυξη­μέ­νη αστυ­νο­μι­κή παρου­σία και ενι­σχυ­μέ­νη αστυ­νό­μευ­ση των σημεί­ων του οδι­κού δικτύ­ου, όπου παρα­τη­ρεί­ται συχνό­τη­τα πρό­κλη­σης τρο­χαί­ων ατυχημάτων,
αυξη­μέ­να μέτρα τρο­χαί­ας στις εισό­δους-εξό­δους μεγά­λων αστι­κών κέντρων, όπου παρα­τη­ρεί­ται μεγά­λη κίνη­ση οχημάτων,
ρύθ­μι­ση της κυκλο­φο­ρί­ας με πεζούς τρο­χο­νό­μους, σε βασι­κές δια­σταυ­ρώ­σεις, για την απο­φυ­γή κυκλο­φο­ρια­κής συμφόρησης,
συγκρό­τη­ση συνερ­γεί­ων γενι­κών και ειδι­κών τρο­χο­νο­μι­κών ελέγ­χων (ιδιαί­τε­ρα για τη βεβαί­ω­ση επι­κίν­δυ­νων παρα­βά­σε­ων, όπως υπερ­βο­λι­κή ταχύ­τη­τα, οδή­γη­ση υπό την επή­ρεια αλκο­όλ, αντι­κα­νο­νι­κό προ­σπέ­ρα­σμα, κ.λπ. καθώς και παρα­βά­σε­ων που βάσει στα­τι­στι­κών στοι­χεί­ων ευθύ­νο­νται για την πρό­κλη­ση σοβα­ρών τρο­χαί­ων ατυ­χη­μά­των, όπως η χρή­ση κινη­τών τηλε­φώ­νων κατά την οδήγηση),
αυξη­μέ­να μέτρα τρο­χαί­ας σε χώρους όπου παρα­τη­ρεί­ται μαζι­κή δια­κί­νη­ση επι­βα­τών (αερο­δρό­μια, λιμά­νια, σταθ­μοί, κ.λπ.),
κυκλο­φο­ρια­κές ρυθ­μί­σεις σε τόπους που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν εορ­τα­στι­κές εκδηλώσεις,
παρου­σία τρο­χο­νό­μων στους Σταθ­μούς Διο­δί­ων της Χώρας για τη διευ­κό­λυν­ση της κυκλο­φο­ρί­ας, την ενη­μέ­ρω­ση και την παρο­χή συμ­βου­λών στους οδη­γούς και τους συνε­πι­βά­τες και
ενη­μέ­ρω­ση των πολι­τών μέσω των Γρα­φεί­ων Τύπου, σε κάθε περί­πτω­ση που καθί­στα­ται ανα­γκαία η ευρεία πλη­ρο­φό­ρη­ση του κοι­νού για την ύπαρ­ξη τυχόν κυκλο­φο­ρια­κών και άλλων προβλημάτων.

Αξί­ζει να σημειω­θεί ότι, καθ’ όλη τη διάρ­κεια εφαρ­μο­γής των μέτρων, θα βρί­σκο­νται σε αυξη­μέ­νη επι­χει­ρη­σια­κή ετοι­μό­τη­τα τόσο το προ­σω­πι­κό όσο και τα μέσα της Ελλη­νι­κής Αστυ­νο­μί­ας, κυρί­ως των Υπη­ρε­σιών Τρο­χαί­ας Αστυ­νό­μευ­σης. Συγκε­κρι­μέ­να, θα δια­τε­θούν περι­πο­λι­κά, μοτο­σι­κλέ­τες και συμ­βα­τι­κά οχή­μα­τα, με το ανά­λο­γο προ­σω­πι­κό και εξο­πλι­σμό για την απο­τε­λε­σμα­τι­κή αστυ­νό­μευ­ση του οδι­κού δικτύ­ου της χώρας.

Επι­πλέ­ον, κατά την περί­ο­δο του εορ­τα­σμού της 25ης Μαρ­τί­ου θα ισχύ­σει απα­γό­ρευ­ση κυκλο­φο­ρί­ας φορ­τη­γών ωφέ­λι­μου φορ­τί­ου άνω του 1,5 τόνου.

Στο πλαί­σιο αυτό οι οδη­γοί παρακαλούνται:
να ενη­με­ρώ­νο­νται για τον και­ρό και την κατά­στα­ση του οδι­κού δικτύου,
να είναι ιδιαί­τε­ρα προ­σε­κτι­κοί κατά την οδήγηση,
να ακο­λου­θούν πιστά τις δια­τά­ξεις του Κώδι­κα Οδι­κής Κυκλοφορίας,
να οδη­γούν με χαμη­λές ταχύ­τη­τες για να ελέγ­χουν καλύ­τε­ρα το όχη­μά τους,
σε κάθε περί­πτω­ση να συμ­μορ­φώ­νο­νται με τις υπο­δεί­ξεις των τροχονόμων.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι η σωστή οδι­κή συμπε­ρι­φο­ρά των οδη­γών και η τήρη­ση των κανό­νων οδι­κής κυκλο­φο­ρί­ας είναι βασι­κές προ­ϋ­πο­θέ­σεις τόσο για την ασφα­λή μετα­κί­νη­ση, όσο και για την απο­φυ­γή των τρο­χαί­ων ατυχημάτων.

 

Πηγή piraeuspress.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων