- Διαφήμιση -

Βίντεο ΣΟΚ: Η στιγμή που η 68χρονη σέρνει το πτώμα της μητέρας της στη μέση του δρόμου

Το ντοκουμέντο της φρίκης - Βίντεο καταγράφει την 68χρονη να σέρνει την κουβέρτα μέσα στην οποία είναι δεμένο το πτώμα της μητέρας της

Βίντεο — ντο­κου­μέ­ντο που έδω­σε στη δημο­σιό­τη­τα το OPEN κατα­γρά­φει καρέ καρέ την 68χρονη μητρο­κτό­νο να σέρ­νει την κου­βέρ­τα μέσα στην οποία είναι δεμέ­νο το πτώ­μα της μητέ­ρας της.

Διερ­χό­με­νοι κοι­τούν με απο­ρία τη γυναί­κα να τρα­βά την κου­βέρ­τα και να την αφή­νει στην οδό Σινώ­πης. Κανείς, όμως, δεν μπο­ρεί να φαντα­στεί ότι μέσα στην κου­βέρ­τα βρί­σκε­ται νεκρή και δεμέ­νη η μητέ­ρα της.

Ένας άνδρας βρί­σκε­ται στη συμ­βο­λή της Παπα­δια­μα­ντο­πού­λου με τη Λοχα­γού Γιαν­νο­πού­λου και παρα­μέ­νει στο σημείο κοι­τώ­ντας επί­μο­να την 68χρονη. Δύο λεπτά μετά, η 68χρονη επι­στρέ­φει ξανά στο σημείο όπου βρί­σκε­ται ο άγνω­στος άνδρας, στον οποίο φαί­νε­ται αρχι­κά να του ζητά να απο­μα­κρυν­θεί, σηκώ­νο­ντας το δεξί της χέρι.

Στη συνέ­χεια, όμως, φαί­νε­ται να μιλά μαζί του, για αρκε­τά λεπτά.

«Την είδα να σέρνει το πτώμα της μητέρας της»

Σοκα­ρι­στι­κά είναι και τα όσα περι­γρά­φει η αυτό­πτης μάρ­τυ­ρας, η οποία είδε την 68χρονη κόρη της ηλι­κιω­μέ­νης να αφή­νει το πτώ­μα της μητέ­ρας στο πεζο­δρό­μιο της οδού Σινώ­πης στο Γουδί.

Η μάρ­τυ­ρας — κλει­δί της οικο­γε­νεια­κής τρα­γω­δί­ας στο Γου­δί βοή­θη­σε με την κατά­θε­σή της την αστυ­νο­μία να εξι­χνιά­σει την στυ­γε­ρή δολοφονία.

«Ήταν μία γυναί­κα πάρα πολύ αδύ­να­τη. Βλέ­πω να κατε­βαί­νει από τη γωνία της Παπα­δια­μα­ντο­πού­λου, είχε τυλιγ­μέ­νο αυτό το πτώ­μα και εγώ δεν ήξε­ρα ότι είναι πτώ­μα. Λέω καλά αυτή η γυναί­κα τι δύνα­μη έχει, για­τί κατα­λά­βαι­να ότι είναι βαρύ. Πώς το σέρ­νει αυτό το πράγ­μα;», διη­γεί­ται στο OPEN TV η μάρτυρας.

Η 68χρονη διέ­νυ­σε μια από­στα­ση περί­που 200 μέτρων, τρα­βώ­ντας το πτώ­μα της μητέ­ρας της, μέχρι το σημείο όπου την εγκατέλειψε.

«Το άφη­σε απέ­να­ντί μου στην πολυ­κα­τοι­κία και λέω πού πάει τώρα αυτή τρέ­χο­ντας. Απέ­να­ντι από την Παπα­δια­μα­ντο­πού­λου στο στε­νό μπρο­στά σε ένα φαρ­μα­κείο στε­κό­ταν ένας κύριος κάποιας ηλι­κί­ας και πάει σε αυτόν, τον πιά­νει λίγο από τον ώμο, τον ταρα­κου­νά­ει και λέω τώρα τσα­κώ­νο­νται για το χαλί», σημειώ­νει η αυτό­πτης μάρ­τυ­ρας, η οποία και ανα­γνώ­ρι­σε την 68χρονη στη ΓΑΔΑ.

 

Πηγή www.newsbomb.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων