- Διαφήμιση -

Πάνω από 10.000 κεραυνοί σε 12 ώρες

Εντυπωσιακός ήταν ο αριθμός των κεραυνών που κατέγραψε την Κυριακή το σύστημα ανίχνευσης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ)/meteo.gr «ZEUS», με περισσότερους από 10.000 κεραυνούς πανελλαδικά μέσα σε διάστημα μόλις 12 ωρών

Εντυ­πω­σια­κός ήταν ο αριθ­μός των κεραυ­νών που κατέ­γρα­ψε την Κυρια­κή το σύστη­μα ανί­χνευ­σης του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών (ΕΑΑ)/meteo.gr «ZEUS», με περισ­σό­τε­ρους από 10.000 κεραυ­νούς πανελ­λα­δι­κά μέσα σε διά­στη­μα μόλις 12 ωρών.

Ο συν­δυα­σμός των θερ­μών και υγρών επι­φα­νεια­κών αέριων μαζών με την ισχυ­ρή αστά­θεια πάνω από τη χώρα μας, δηλα­δή την από­το­μη πτώ­ση της θερ­μο­κρα­σί­ας με το ύψος, οδή­γη­σαν σε μεγά­λο αριθ­μό καται­γί­δων χθες. Λίγο μετά το μεση­μέ­ρι της Κυρια­κής οι πρώ­τες ανα­πτύ­ξεις καται­γί­δων παρα­τη­ρή­θη­καν στην Πίν­δο και στα ορει­νά της Ανα­το­λι­κής Μακε­δο­νί­ας, ενώ γρή­γο­ρα επε­κτά­θη­καν στο μεγα­λύ­τε­ρο μέρος της ηπει­ρω­τι­κής χώρας.

Οι απο­γευ­μα­τι­νές καται­γί­δες στη χώρα μας τον Ιού­νιο απο­τε­λούν φυσιο­λο­γι­κό φαι­νό­με­νο, λόγω της έντο­νης αστά­θειας που παρα­τη­ρεί­ται σχε­δόν κάθε χρό­νο, σύμ­φω­να με την μετε­ω­ρο­λο­γι­κή υπη­ρε­σία meteo του ΕΑΑ. Λιγό­τε­ρο συνη­θι­σμέ­νο είναι ότι την Κυρια­κή σε πολ­λές περι­πτώ­σεις οι καται­γί­δες συνο­δεύ­ο­νταν από μεγά­λο χαλά­ζι, όπως στο Τρί­στε­νο και στο Τσε­πέ­λο­βο Ιωαν­νί­νων, καθώς επί­σης σε περιο­χές της Πέλ­λας και της Κοζά­νης. Το Σάβ­βα­το είχε κατα­γρα­φεί πολύ μεγά­λο χαλά­ζι, δια­μέ­τρου πέντε έως έξι εκα­το­στών, στη Μεσ­σή­νη και στον Δήμο Παγ­γαί­ου, κάτι ακραίο με μικρή συχνό­τη­τα επανάληψης.

Οι καται­γί­δες θα συνε­χι­στούν και σήμε­ρα, με τοπι­κές χαλα­ζο­πτώ­σεις, κυρί­ως στα ορει­νά. Ανα­λυ­τι­κό­τε­ρα, τη Δευ­τέ­ρα ανα­μέ­νο­νται νεφώ­σεις που στα ηπει­ρω­τι­κά από το μεση­μέ­ρι θα είναι κατά τόπους πυκνές και θα σημειω­θούν βρο­χές και καται­γί­δες. Η πιθα­νό­τη­τα χαλα­ζο­πτώ­σε­ων είναι αυξη­μέ­νη, κυρί­ως στη Δυτι­κή Μακε­δο­νία και στα ορει­νά ηπει­ρω­τι­κά. Οι συγκε­ντρώ­σεις σκό­νης στην ατμό­σφαι­ρα θα είναι σχε­τι­κά αυξη­μέ­νες στα δυτικά.

Η θερ­μο­κρα­σία στη Δυτι­κή Μακε­δο­νία θα κυμαν­θεί από 16 έως 27 βαθ­μούς Κελ­σί­ου, στην υπό­λοι­πη Μακε­δο­νία από 21 έως 32, στη Θρά­κη από 21 έως 34, στα δυτι­κά ηπει­ρω­τι­κά από 19 έως 30, στα υπό­λοι­πα ηπει­ρω­τι­κά από 20 έως 34, στα νησιά του Ιονί­ου από 22 έως 29, στα νησιά του Ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου από 22 έως 31, στα νησιά του υπο­λοί­που Αιγαί­ου από 21 έως 30 και στη Κρή­τη από 18 έως 31.

Οι άνε­μοι στο Κεντρι­κό και Βόρειο Αιγαίο θα πνέ­ουν από βόρειες και βορειο­δυ­τι­κές διευ­θύν­σεις 3 έως 5 και τοπι­κά 6 μπο­φόρ, ενώ στο Νότιο Αιγαίο θα πνέ­ουν από δυτι­κές και βορειο­δυ­τι­κές διευ­θύν­σεις ίδιας έντα­σης. Στο Ιόνιο οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από μετα­βαλ­λό­με­νες κατευ­θύν­σεις έως 3 και τοπι­κά έως 4 μποφόρ.

Στην Αττι­κή ανα­μέ­νε­ται ηλιο­φά­νεια με τοπι­κές νεφώ­σεις κυρί­ως το μεση­μέ­ρι και μικρή πιθα­νό­τη­τα πρό­σκαι­ρων βρο­χο­πτώ­σε­ων. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από βόρειες διευ­θύν­σεις έως 3 και τοπι­κά έως 4 μπο­φόρ. Η θερ­μο­κρα­σία στο κέντρο της πόλης θα κυμαν­θεί από 26 έως 33 βαθμούς.

Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη ανα­μέ­νο­νται νεφώ­σεις που από το μεση­μέ­ρι θα είναι πυκνό­τε­ρες και θα σημειω­θούν βρο­χές και πιθα­νόν καται­γί­δες. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από μετα­βαλ­λό­με­νες διευ­θύν­σεις έως 3 μπο­φόρ. Η θερ­μο­κρα­σία στο κέντρο της πόλης θα κυμαν­θεί από 26 έως 31 βαθμούς.

 

Πηγή www.in.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων