- Διαφήμιση -

Καταγγελία για ανάρμοστη συμπεριφορά οδηγού τρόλεϊ σε άτομο με αναπηρία

Σήμερα, στις 10 το πρωί στην πλατεία Αμερικής στη Γραμμή 3

Σήμε­ρα, στις 10 το πρωί στην πλα­τεία Αμε­ρι­κής στη Γραμ­μή 3 (Αριθ­μός Οχή­μα­τος: 8061) ο οδη­γός σε έκκλη­σή μου να μη φύγει και να ανοί­ξει την πόρ­τα για να εισέλ­θει καρό­τσι με άτο­μο με ανα­πη­ρία, μου απά­ντη­σε: «Ποιος θα τη βάλει μέσα!»

Σε υπό­δει­ξή μου ότι πρέ­πει να βοη­θή­σει κι αυτός να τη βάλου­με μέσα, είπε ότι «δεν μπο­ρεί να αφή­σει το τιμό­νι» (!) και ότι είμα­στε πολ­λοί εκεί για να τα βγά­λου­με πέρα. Στη συνέ­χεια άνοι­ξε την πόρ­τα και μας είπε: «Δεν ανοί­γει η ράμπα!». Το άτο­μο με ανα­πη­ρία υπέ­δει­ξε πως πρέ­πει να κλεί­σει την πόρ­τα για να βγει η ράμπα, όπερ και εγένετο.

Δυστρό­πη­σε ο οδη­γός σε παρά­πο­νο που του εκφρά­στη­κε από άλλη συνε­πι­βά­τι­δα «ότι δεν συμπε­ρι­φέ­ρε­ται σωστά» και παρά την παρό­τρυν­ση εκ μέρους μου να μη δώσει συνέ­χεια και να φύγει το όχη­μα αφού η η κυρία που αντι­με­τώ­πι­ζε κινη­τι­κά προ­βλή­μα­τα είχε μπει στο λεω­φο­ρείο, άνοι­ξε την μπρο­στι­νή πόρ­τα και φώνα­ξε τους αστυ­νο­μι­κούς που ήταν δίπλα (κάνο­ντας ελέγ­χους σε μηχα­νά­κια), λέγο­ντάς τους πως θα μας κάνει μήνυση.

Τα αστυ­νο­μι­κά όργα­να πήραν τις ταυ­τό­τη­τές μας, κατέ­γρα­ψαν τα στοι­χεία μας και μας οδή­γη­σαν στο Α/Τ (Θήρας) για να υπο­βλη­θεί μήνυ­ση από τον οδη­γό και να ακο­λου­θή­σει η δια­δι­κα­σία του Αυτόφωρου.

Παρου­σιά­στη­καν και δύο σχε­τι­κοί με τον ΗΛΠΑΠ συνά­δελ­φοί του, που δεν δήλω­σαν την ιδιό­τη­τά τους (αν και εγώ ζητού­σα επί­μο­να τα στοι­χεία όλων τους). Ούτε τα όργα­να κατέ­γρα­ψαν τα στοι­χεία των εν λόγω κυρίων.

Σε υπαί­θριο χώρο (είσο­δος γκα­ράζ) απέ­να­ντι από το Α/Τ (Θήρας) συζή­τη­σαν οι του ΗΛΠΑΠ, τα όργα­να και το άτο­μο με αναπηρία.

Σε δήλω­σή μου να μπού­με εντός του αστυ­νο­μι­κού τμή­μα­τος και παρου­σία του αξιω­μα­τι­κού υπη­ρε­σί­ας να λυθεί το πρό­βλη­μα για­τί θα ζητή­σω αντί­γρα­φο των τεκται­νό­με­νων που κατέ­γρα­ψαν, ένα από τα όργα­να μου ανέ­φε­ρε σε αυστη­ρό ύφος ότι κάνουν έλεγ­χο και είμαι υπο­χρε­ω­μέ­νος να παρα­μεί­νω όπου αυτά θέλουν, αλλιώς θα με κατη­γο­ρή­σουν για «απεί­θεια».

Εν τέλει μας παρέ­δω­σαν τις ταυ­τό­τη­τές μας λέγο­ντάς μας ότι ο οδη­γός δεν θα μας κάνει μήνυση!

Καταγ­γέλ­λω τις αυθαί­ρε­τες και ανάρ­μο­στες συμπε­ρι­φο­ρές τους και ευχα­ρί­στως ανα­μέ­νω όποια ένδι­κα μέσα ενδε­χο­μέ­νως ασκή­σουν αν νομί­ζουν ότι με τη δημο­σί­ευ­ση αυτή θίγονται.

Τα στοι­χεία μου τα έχουν. Ελπί­ζω να έχουν κατα­γρα­φεί και των υπο­λοί­πων στο βιβλίο συμ­βά­ντων, αντί­γρα­φο του οποί­ου πρέ­πει να ζητή­σω από τη ΓΑΔΑ, όπως μου υπέδειξαν.

Προ­σω­πι­κά ζητάω συγνώ­μη από τους άλλους συνε­πι­βά­τες που ανα­γκά­στη­καν να κατέ­βουν και να αλλά­ξουν όχη­μα αφού το εν λόγω λεω­φο­ρείο ακι­νη­το­ποι­ή­θη­κε (του­λά­χι­στον για μιά­μι­ση ώρα) μέχρι να μου ανα­κοι­νω­θεί ότι δεν θα μου υπο­βλη­θεί μήνυση.

Λυπά­μαι και θυμά­μαι τον τίτλο του έργου του αεί­μνη­στου Ψαθά «Φωνά­ζει ο κλέ­φτης», συμπλη­ρώ­νο­ντας «να φοβη­θεί ο νοικοκύρης…»

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων