- Διαφήμιση -

Πατέρας έδειρε 11χρονο συμμαθητή της κόρης του επειδή την έβρεξε

Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του καθώς ο 53χρονος έσπευσε να εξαφανιστεί

Δικο­γρα­φία για πρό­κλη­ση απλών σωμα­τι­κών βλα­βών σχη­μα­τί­στη­κε από το Τμή­μα Ασφά­λειας Αμπε­λο­κή­πων σε βάρος 53χρονου πατέ­ρα 11χρονης μαθή­τριας του δημο­τι­κού, ο οποί­ος χτύ­πη­σε 11χρονο μαθη­τή από τις Φιλιπ­πί­νες, επει­δή μάλω­σε με την κόρη του.

Το περι­στα­τι­κό συνέ­βη την Παρα­σκευή 6 Δεκεμ­βρί­ου έξω από το Δημο­τι­κό Σχο­λείο Αμπε­λο­κή­πων και το παι­δά­κι δια­κο­μί­στη­κε στο νοσο­κο­μείο Παί­δων για τις πρώ­τες βοή­θειες. Σύμ­φω­να με όσα έγι­ναν γνω­στά από την Αστυ­νο­μία, ο 53χρονος χτύ­πη­σε τον 11χρονο, για­τί μέσα στην τάξη έρι­ξε ένα μπου­κά­λι με νερό, με απο­τέ­λε­σμα να βρα­χεί η κόρη του.

Τα δύο παι­διά μάλω­σαν και όταν σχό­λα­σαν, το κορί­τσι το είπε στον πατέ­ρα του, με απο­τέ­λε­σμα αυτός να δεί­ρει το άλλο παι­δί. Επε­νέ­βη­σαν η διευ­θύ­ντρια και οι δάσκα­λοι, οι οποί­οι μετέ­φε­ραν το παι­δά­κι στο νοσο­κο­μείο, μαζί με την μητέ­ρα του, που είχε πάει να το πάρει από το σχολείο.

Η διευ­θύ­ντρια και η μητέ­ρα του 11χρονου υπέ­βα­λαν μήνυ­ση το από­γευ­μα της Παρα­σκευ­ής στο Τμή­μα Ασφά­λειας Αμπε­λο­κή­πων, αλλά ο δρά­στης μετά την πρά­ξη του εξα­φα­νί­στη­κε, για να απο­φύ­γει το αυτό­φω­ρο και δεν εντο­πί­στη­κε από τους αστυ­νο­μι­κούς, που τον ανα­ζή­τη­σαν, γι’ αυτό σε βάρος του σχη­μα­τί­στη­κε δικογραφία.

Από το Τμή­μα Ασφά­λειας παραγ­γέλ­θη­κε και η εξέ­τα­ση του παι­διού από ιατροδικαστή.

 

Πηγή www.news.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων