- Διαφήμιση -

68 νέες συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε τρεις Δήμους της Αττικής

Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεστε για να κάνετε αίτηση

Ανοι­κτές θέσεις εργα­σί­ας μέσω συμ­βά­σε­ων ορι­σμέ­νου χρό­νου σε 4 Δήμους εντός του λεκα­νο­πε­δί­ου Αττι­κής τρέ­χουν αυτή την στιγ­μή και το Dimosio.gr σας δίνει όλες τις απα­ραί­τη­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες που χρειά­ζε­στε για να κάνε­τε αίτη­ση εργα­σί­ας άμεσα.

Στο Δήμο Φιλο­θέ­ης-Ψυχι­κού ανα­κοι­νώ­θη­καν προ­σλή­ψεις 25 ατό­μων, 4 ΔΕ Οδη­γοί Απορ­ριμ­μα­το­φό­ρων (με κάρ­τα ψηφια­κού ταχο­γρά­φου) και 21 ΥΕ Εργά­τες Καθα­ριό­τη­τας (Συνο­δοί Απορ­ριμ­μα­το­φό­ρων) διάρ­κειας 2 μηνών. Τηλέ­φω­νο: 213 2014722, 213 2014737

Στο Δήμο Νέας Φιλα­δέλ­φειας-Νέας Χαλ­κη­δό­νας ζητού­νται 11 ατό­μων με σύμ­βα­ση εργα­σί­ας ιδιω­τι­κού δικαί­ου ορι­σμέ­νου χρό­νου, διάρ­κειας 8 μηνών χωρίς να ανα­φέ­ρε­ται το αντι­κεί­με­νο εργα­σί­ας με πιθα­νό­τε­ρο ενδε­χό­με­νο να είναι γενι­κών καθη­κό­ντων. Πλη­ρο­φο­ρί­ες στο τηλέ­φω­νο: 213 2049064–5

Στο Δήμο Αιγά­λεω ανα­κοι­νώ­θη­καν 32 προ­σλή­ψεις 3 ΔΕ Οδη­γοί Απορ­ριμ­μα­το­φό­ρων (με άδεια Γ’ Κατη­γο­ρί­ας και κάρ­τα ψηφια­κού ταχο­γρά­φου), 2 ΔΕ Ηλε­κτρο­λό­γοι και 27 ΥΕ Εργά­τες Καθα­ριό­τη­τας, διάρ­κειας 8 μηνών. Τηλέ­φω­νο: 213 2044906, 213 2044959

 

Πηγή www.news.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων