- Διαφήμιση -

Παρίστανε τον αστυνομικό και ήταν έμπορος ναρκωτικών

Όσα βρέθηκαν στην κατοχή του

Παρί­στα­νε τον αστυ­νο­μι­κό φορώ­ντας ένα γιλέ­κο με την ένδει­ξη «POLICE» και το είχε γεμά­το με ηρω­ί­νη, σε ειδι­κά ραμ­μέ­νες κρύ­πτες, προ­κει­μέ­νου να την προ­ω­θεί σε διά­φο­ρους χρή­στες στο κέντρο της Αθήνας.

Ο λόγος για έναν 28χρονο Ιρα­νό, ο οποί­ος συνε­λή­φθη, χθες (9–12-2019) το βρά­δυ στην περιο­χή της Πλα­τεί­ας Βάθη, από αστυ­νο­μι­κούς της Ομά­δας Ασφα­λεί­ας της Υπο­διεύ­θυν­σης Περι­πο­λιών της Αστυ­νο­μί­ας Αθη­νών, κατη­γο­ρού­με­νος για παρά­βα­ση της νομο­θε­σί­ας περί ναρ­κω­τι­κών, περί όπλων και για αντιποίηση.

Στην κατο­χή του 28χρονου βρέ­θη­καν μετά από έλεγ­χο 11 κομ­μά­τια ηρω­ί­νης σε βρα­χώ­δη μορ­φή, συνο­λι­κού βάρους 6,8 γραμ­μα­ρί­ων, ένα αυτο­σχέ­διο μαχαί­ρι και 81 ευρώ.

Σε βάρος του 28χρονου σχη­μα­τί­στη­κε σχε­τι­κή ποι­νι­κή δικο­γρα­φία αυτό­φω­ρης δια­δι­κα­σί­ας, από το Τμή­μα Ασφα­λεί­ας Ομο­νοί­ας και θα οδη­γη­θεί στον Εισαγ­γε­λέα Πρω­το­δι­κών Αθη­νών όπως ανα­φέ­ρει το Αθη­ναϊ­κό Πρα­κτο­ρείο Ειδήσεων.

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων