- Διαφήμιση -

Βίαιη διακοπή του ΔΣ του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης

Διεκόπη βίαια χθες η συνεδρίαση του ΔΣ του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), στα γραφεία του επί της οδού Πατησίων, συνεδρίαση κατά την οποία επιχειρείτο μία πρώτη αξιολόγηση του νέου 6ετούς επιχειρησιακού σχεδίου της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης.

Όπως καταγ­γέλ­λε­ται από τον ΕΟΑΝ, ενώ η συζή­τη­ση ήταν σε εξέ­λι­ξη, εισήλ­θαν στον χώρο αστυ­νο­μι­κοί, αντα­πο­κρι­νό­με­νοι σε κλή­ση να επέμ­βουν σε συμ­βάν, το οποίο όμως ‑κατά δήλω­ση στο ΑΠΕ-ΜΠΕ της συμ­με­τέ­χου­σας στη συνε­δρί­α­ση, Χρι­στί­νας Ευθυ­μιά­του, μέλους των Οικο­λό­γων Πρα­σί­νων- δεν υφί­στα­το. Επι­πλέ­ον, από τον ΕΟΑΝ καταγ­γέλ­λε­ται ότι παρό­ντων των οργά­νων της τάξε­ως στο σημείο, ο διευ­θυ­ντής Αντα­πο­δο­τι­κής Ανα­κύ­κλω­σης έσπευ­σε να υπο­δεί­ξει ονο­μα­στι­κά μέλη του ΔΣ για προ­σα­γω­γή, επει­δή όπως έλε­γε επρό­κει­το να υπο­βά­λει μήνυ­ση σε βάρος τους.

Μετά την απο­χώ­ρη­ση των αστυ­νο­μι­κών και τη δια­κο­πή του ΔΣ, ο ΕΟΑΝ εξέ­δω­σε ανα­κοί­νω­ση στην οποία σημειώ­νει: «Το ερώ­τη­μα που προ­κύ­πτει: Υπάρ­χουν κάποιοι που δεν επι­θυ­μούν τη συζή­τη­ση για τα απο­τε­λέ­σμα­τα και τον σχε­δια­σμό της ανα­κύ­κλω­σης; Υπάρ­χουν κάποιοι που ανη­συ­χούν για τη συζή­τη­ση σχε­τι­κά με τη δια­φά­νεια στον τρό­πο που δια­νέ­με­ται ο κοι­νω­νι­κός πόρος της ανακύκλωσης;

Είναι καθή­κον όλων μας να δια­σφα­λί­σου­με ότι η χώρα μας αντα­πο­κρί­νε­ται στις υπο­χρε­ώ­σεις επί­τευ­ξης των στό­χων της ανα­κύ­κλω­σης και δε θα είναι εκτε­θει­μέ­νη σε οικο­νο­μι­κές κυρώ­σεις και ταυ­τό­χρο­να ότι οι πολί­τες απο­λαμ­βά­νουν ένα υψη­λό επί­πε­δο ανα­κύ­κλω­σης με ισχυ­ρό θετι­κό περι­βαλ­λο­ντι­κό αποτύπωμα».

 

Πηγή www.iefimerida.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων