- Διαφήμιση -

Πατήσια: Έξωση σε μονογονεϊκή οικογένεια για 800 ευρώ

Πλή­θος αλλη­λέγ­γυων πολι­τών κινη­το­ποι­ή­θη­καν για να απο­τρέ­ψουν το ξεσπί­τω­μα των συμπο­λι­τών τους, επί της οδού Πολυ­λά 4 στα Πατή­σια, για χρέ­ος 800 ευρώ.

Ειδι­κό­τε­ρα, σύμ­φω­να με το 902.gr, η όλη επι­χεί­ρη­ση συνο­δεύ­τη­κε από ισχυ­ρές αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις, ενώ στην προ­σπά­θειά εκτέ­λε­σης της έξω­σης, έσπα­σαν την κλει­δα­ριά της πόρτας.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων