- Διαφήμιση -

Ληστεία 90 δευτερολέπτων στα Πατήσια

Οι διαρρήκτες άρπαξαν 10.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα από φούρνο της περιοχής

Όπως φαί­νε­ται στο βίντεο του MEGA, δυο άτο­μα μπαί­νουν στο φούρ­νο, στην οδό Αγί­ας Λαύ­ρας στα Κάτω Πατή­σια, φορώ­ντας μάσκες και προ­σποιού­νται τους πελά­τες. Κκα­τευ­θύ­νο­νται προς το σημείο οπού υπάρ­χουν οι σκά­λες που οδη­γούν στο πάνω όρο­φο, εκεί που βρί­σκε­ται το γρα­φείο της επιχείρησης.

Οι δυο διαρ­ρή­κτες, που είναι πολύ πιθα­νόν να είχαν ξανα­πά­ει στο παρελ­θόν στον συγκε­κρι­μέ­νο φούρ­νο και να γνώ­ρι­ζαν πολύ καλά το χώρο, έσπα­σαν την πόρ­τα του γρα­φεί­ου και σε 90 δευ­τε­ρό­λε­πτα άρπα­ξαν 10.000 ευρώ σε μετρη­τά και κοσμή­μα­τα μεγά­λης αξίας.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων