- Διαφήμιση -

Εκλογές στο ΚΙΝ.ΑΛ. Τα 840 εκλογικά τμήματα

Δόθη­καν στη δημο­σιό­τη­τα από την αρμό­δια επι­τρο­πή του ΚΙΝ.ΑΛ  για την τήρη­ση του κατα­στα­τι­κού και των εκλο­γι­κών δια­δι­κα­σιών της εκλο­γής ηγε­σί­ας (ΕΔΕΚΑΠ) τα 840 εκλο­γι­κά κέντρα όπου θα ανοί­ξουν οι κάλ­πες και θα γίνει η ψηφο­φο­ρία στις 5 και 12 Δεκεμβρίου.

Πρό­κει­ται για 818 εκλο­γι­κά κέντρα που θα λει­τουρ­γή­σουν σε όλη την χώρα, σε καπο­δι­στρια­κούς δήμους και τους υπό­λοι­πους δήμους της χώρας.

Τα υπό­λοι­πα  22 εκλο­γι­κά τμή­μα­τα θα λει­τουρ­γή­σουν για τους Απο­δή­μους σε 11 χώρες σε όλο το κόσμο με τα περισ­σό­τε­ρα εξ αυτών  στη Γερμανία.

Δεί­τε όλα τα εκλο­γι­κά κέντρα εδώ

Βρεί­τε μας και στις σχε­τι­κές σελί­δες μας στο Facebook:

Η Πολι­τι­κή σήμερα

Η Σοσιαλ­δη­μο­κρα­τία σήμερα 

Οι Πολι­τι­κές δυνά­μεις του Κέντρου σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων