- Διαφήμιση -

Τι «παίζει» στα Σεπόλια

Κλοπή από την Λέσχη Φιλίας στην Κολοκυνθού

Όπως δια­βά­σα­με στο ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ, τις μέρες ή για να είμα­στε πιό ακρι­βείς κάποια από τις νύχτες των εορ­τών, 25 ή 26 Δεκέμ­βρη κλέ­φτες παρα­βί­α­σαν την πόρ­τα της λέσχης φιλί­ας στην Κολο­κυν­θού και έκλε­ψαν μια τηλεόραση.

Το ότι η τηλε­ό­ρα­ση ήταν πλά­σμα με μεγά­λη οθό­νη 50″ δεν έχει τόση σημα­σία, όση σημα­σία έχει το ότι απο­τε­λού­σε ένα βασι­κό εργα­λείο ψυχα­γω­γί­ας για όσους επι­σκέ­πτο­νταν την λέσχη φιλίας.

Η καταγ­γε­λία που δημο­σιεύ­ει η παρα­πά­νω ιστο­σε­λί­δα έχει και συνέ­χεια την οποία μπο­ρεί­τε να δια­βά­σε­τε παρακάτω:

«Είναι όμως ντρο­πή, όταν έγι­νε γνω­στό σε κάποιους υπεύ­θυ­νους της Λέσχης να παίρ­νουν τηλέ­φω­να στις 27 Δεκεμ­βρί­ου (εργά­σι­μη μέρα για το δήμο) να καταγ­γεί­λουν το γεγο­νός και ειδι­κό­τε­ρα στο τμή­μα που υπά­γο­νται οι Λέσχες και να μην υπάρ­χει κανείς.

Για καλή τύχη, μόνο ο κ. Μαθιου­δά­κης (Διευ­θυ­ντής) ο οποί­ος πράγ­μα­τι κινη­το­ποί­η­σε τις τεχνι­κές υπη­ρε­σί­ες για να μπο­ρέ­σουν κατά κάποιο τρό­πο να επου­λώ­σουν τις κατα­στρο­φές τις οποί­ες δημιούρ­γη­σαν οι άγνω­στοι αετονύχηδες.

Είναι ντρο­πή στο δήμο της Αθή­νας να υπο­λει­τουρ­γούν οι υπη­ρε­σί­ες. Επι­τέ­λους δεν υπάρ­χει κάποιος υπεύ­θυ­νος, που να μπο­ρεί να ελέγ­ξει αυτή την απα­ρά­δε­κτη κατά­στα­ση, που συμ­βαί­νει ιδιαί­τε­ρα τις αργί­ες; Είναι δυνα­τόν να παίρ­νουν τηλέ­φω­νο υπεύ­θυ­να άτο­μα για να καταγ­γεί­λουν το γεγο­νός και να μην υπάρ­χει κανείς στην θέση του;»

 

Πηγή http://sepolia.net

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων